Chức năng, nhiệm vụ


Chức năng, nhiệm vụ của Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính

 

1. Tổ chức, xây dựng các chương trình liên kêt đào tạo các bậc học

 

  • Tổ chức xây dựng nội dung, chương trình hợp tác liên danh, liên kết đào tạo quốc tế ở các bậc học cử nhận, thạc sỹ, tiến sỹ.

  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kinh tế, tài chính

  • Tổ chức quản lý và tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ kinh tế, tài chính cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng.

 

2. Nghiên cứu khoa học

 

  • Nghiên cứu lý luận cơ bản, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về kinh tế, tài chính phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của HVTC

  • Nghiên cứu, đề xuất luận cứ khoa học về kinh tế, tài chính phục vụ công tác hoạch định chính sách

  • Nghiên cứu, xây dựng các đề tài, đề án về kinh tế, tài chính theo đặt hàng, hoặc theo các hình thức nhiệm vụ thường xuyên, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn, đấu thầu, theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Học viện và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

  • Tổ chức xây dựng triển khai và quản lý các hoạt động hợp tác nghiên cứu với các đối tác quốc tế, tăng cường trao đổi và hội nhập quốc tế về nghiên cứu khoa học

 

3. Tổ chức các dịch vụ tư vấn tài chính, chính sách kinh tế

 

     Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính, chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Học viện Tài chính và các đơn vị, đối tác liên quan.


/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png