Tổ chức bộ máy


Tổ chức bộ máy của Viện ĐTQT – Học viện Tài chính

 

Tổ chức bộ máy của Viện ĐTQT bao gồm các phòng chức năng như sau:

 

1. Phòng Đào tạo Quốc tế

 

Xây dựng, triển khai và quản lý nội dung, chương trình đào tạo quốc tế theo các chương trình hợp tác liên danh, liên kết đào tạo quốc tế đã ký kết.

 

2. Phòng Phát triển Đào tạo Quốc tế

 

Xây dựng và phát triển các chiến lược và kế hoạch liên danh, liên kết đào tạo quốc tế; phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh của Viện ĐTQT; tổ chức công tác thông tin, xuất bản phẩm; xây dựng và quản lý website của Viện ĐTQT.

 

3. Phòng Khoa học: Thực hiện nghiên cứu đề tài, đề cán, và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Viện ĐTQT.

 

4. Phòng Tổng hợp: Thực hiện công tác hành chính, tổ chức, nhân sự, tài chính, kế toán, thi đua, khen thưởng và tài sản của Viện.


/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png