Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung về Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính   Viện Đào tạo Quốc tế (Institute of International Financial Education - IIFE) được thành lập theo quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.   Việc cho...

  Chức năng, nhiệm vụ

  Chức năng, nhiệm vụ của Viện Đào tạo Quốc tế - Học viện Tài chính   1. Tổ chức, xây dựng các chương trình liên kêt đào tạo các bậc học   Tổ chức xây dựng nội dung, chương trình hợp tác liên danh, liên kết...

  Tổ chức bộ máy

  Tổ chức bộ máy của Viện ĐTQT – Học viện Tài chính   Tổ chức bộ máy của Viện ĐTQT bao gồm các phòng chức năng như sau:   1. Phòng Đào tạo Quốc tế   Xây dựng, triển khai và quản lý nội dung, chương trình...

  Chương trình đào tạo

  Các chương trình liên kết đào tạo quốc tế đang triển khai tại Viện Đào tạo Quốc tế:   1. Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Greenwich (UK).   Đây là...

  
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
  /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png