Các môn học

  Pathway (Lộ trình đào tạo)   Trong 3 năm đầu, sinh viên học tại Học viện tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế). Năm cuối, sinh viên có cơ hội chuyển tiếp sinh sang học tại Đại học Greenwich (London, Vương quốc Anh) hoặc tiếp tục học tại Việt Nam (AOF/IIFE). Nội dung chương trình giảng dạy tại UOG hay tại AOF trong n ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png