Học phí - Học bổng

  Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) phối hợp với trường Đại học Victoria of Wellington cấp nhiều học bổng cho các sinh viên đủ tiêu chuẩn.   Có nhiều học bổng cấp cho các sinh viên học giỏi, điểm đầu vào cao, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và một số học bổng chín ...
  Giai đoạn học tại Việt Nam, học phí toàn khóa đóng cho Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) hiện là 125 triệu đồng (không bao gồm học phí học tiếng Anh).   Giai đoạn học tại New Zealand, học phí đóng trực tiếp cho trường Đại học Victoria, mức quy định công khai trên websi ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png