Luận văn tốt nghiệp

  Nghiên cứu, viết Luận văn tốt nghiệp thuộc giai đoạn cuối cùng của chương trình đào tạo. Mỗi học viên sẽ được cung cấp một thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn sẽ giúp học viên lựa chọn đề tài và hướng dẫn học viên nghiên cứu trong giai đoạn luận văn. Học viên sẽ thường xuyên thảo luận với thầy hướng dẫn để giải quyết nhữn ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png