Tiếng anh căn bản

  Geeneral English là đào tạo tiếng Anh cơ bản và tăng cường nhằm thúc đẩy phát triển trí tuệ cho sinh viên. Nội dung và phương pháp giảng dạy tập trung chủ yếu vào ngôn ngữ thực hành, khái niệm chính về lý thuyết tiếng và các kỹ năng học tập cần thiết ...
  Grade No. Books E1 1 Business Grammar and Practice 2 New English File (Elementary – St’s ...
  Mức độ tiến bộ được đánh giá theo điểm trung bình chung của điểm Ongoing (25%), điểm kiểm tra giữa kỳ (35%), điểm thi cuối kỳ (Final test, 40%).   Để hoàn thành khóa học, sinh viên phải đạt được mức tối thiểu 60% và không có điểm kỹ năng nào dưới 50%.   Hết giai đoạn General Engli ...
   
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
   /view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png