Dual Degree Program - Hai bằng Đại học chính quy

Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng cử nhân (Dual Degree Program – DDP)

Một chương trình đào tạo chính quy, đẳng cấp quốc tế, đặc biệt độc đáo, mang đậm tính hội nhập quốc tế là sản phẩm của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) liên kết với Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) đào tạo lục lượng lao động chất lượng cao cho nền kinh tế.

 

 

 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình này hoàn toàn đủ trình độ kiến thức lý thuyết và thực hành chuyên ngành tài chính kế toán bậc cử nhân, trình độ tiếng Anh từ 6.0 IELTS trở lên và được công nhận hoàn thành tất cả các môn F trong chương trình đào tạo của ACCA (từ F1 đến F9) sẵn sàng làm việc ở các khu vực Nhà nước và doanh nghiệp trong và ngoài nước.


/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png