Tiếng anh căn bản
15-02-11 11:55:35

Chuẩn hoàn thành khóa học


Mức độ tiến bộ được đánh giá theo điểm trung bình chung của điểm Ongoing (25%), điểm kiểm tra giữa kỳ (35%), điểm thi cuối kỳ (Final test, 40%).

 

Để hoàn thành khóa học, sinh viên phải đạt được mức tối thiểu 60% và không có điểm kỹ năng nào dưới 50%.

 

Hết giai đoạn General English, sinh viên phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương 4.0 IELTS.

View : 1239/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png