Giới thiệu
15-02-11 11:17:27

Kết quả đầu ra


Sau khi kết thúc chương trình, được cấp bằng Thạc sỹ khoa học chuyên ngành tài chính và đầu tư (Master of Science in Finance and Investment), các học viên sẽ

 

-Nắm vững các khái niệm cơ bản về đầu tư tài chính.

 

-Nắm vững cách thức phân tích đánh giá các vấn đề nghiên cứu đương đại quan trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

 

-Có được một sự hiểu biết cơ bản về các phương pháp nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư.

 

-Nhận thức được cấu trúc hiện tại của ngành kinh doanh tài chính và đầu tư cũng như sự liên quan của chương trình học đối với sự nghiệp tương lai của bản thân.

 

-Hoàn thành một nghiên cứu về một lĩnh vực chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính và đầu tư thông qua luận văn tốt nghiệp.

 

-Phát triển khả năng nghiên cứu sâu vào một vấn đề cụ thể có sử dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng thích hợp và chứng minh khả năng kết hợp kết quả nghiên cứu vào một phần đáng kể của công việc bằng văn bản.

 

-Tỏ rõ khả năng đánh giá các quan điểm mâu thuẫn và các lập luận, nhất là trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

 

-Phát triển khả năng nghiên cứu độc lập và sử dụng các cơ sở nghiên cứu để phát triển khả năng suy nghĩ độc lập và sáng tạo.

View : 2265/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png