Chương trình đào tạo
16-08-11 09:06:09

Khung chương trình LKĐT cấp 02 Bằng Đại học chính quy


Khung chương trình LKĐT cấp hai (02) Bằng Đại học chính quy của Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) và Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh), hệ chính quy tập trung (full time) 4 năm như sau:

 

Năm thứ nhất –First Academic Year

1. National Defense Education (Giáo dục quốc phòng)

2. Basic Tenets of Marxism-Leninism (Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin)

3. Ho Chi Minh Ideology & Revolutionary Policy of the CPV (Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng Việt Nam)

4. History of Economic Theories (Lịch sử các học thuyết kinh tế)

5. Economics (Kinh tế học)

6. Quantitative Analysis and Systems (Phân tích định lượng và hệ thống)

7. Principles of Accounting (Nguyên lý kế toán)

8. Introduction to Management Information System (Nhập môn hệ thống thông tin quản lý)8. 

9. English CEFR (Beginner; Elementary; Pre-intermediate; Intermediate

Năm thứ 2 – Second Academic Year

10. English advance (Pre-IELTS; IELTS Foundation, IELTS Intermediate, IELTS Advance)

11. Business and Company Law (Luật Công ty và kinh doanh)

12. Finance and Monetary (Tài chính và Tiền tệ)

13. Financial Accounting 1 (Kế toán Tài chính 1)

14. Financial Mathematics (Toán Tài chính)

15. Management Accounting 1 (Kế toán quản trị 1)

16. Financial Markets, Instruments and Institutions (Thị trường tài chính, Công cụ và Định chế)

17. Phhysical Education: Sports, Dancing,… (Giáo dục thể chất)

 

Năm thứ 3 - Third Academic Year

18. Corporate Finance (Tài chính doanh nghiệp)

19. Financial Accounting 2 (Kế toán Tài chính 2)

20. Taxations (Thuế)

21. Research Method (Phương pháp nghiên cứu khoa học)

22. Banking: Principles, Practice and Regulation (Ngân hàng: Nguyên lý, Thực tiễn và Thể chế)

23. Corporate Financial Analysis and Valuation (Phân tích và Định giá doanh nghiệp)

24. Management Accounting 2 (Kế toán Quản trị 2)

 

Năm thứ 4 - Last Academic Year

25. Advanced Financial Accounting  (Kế toán Tài chính nâng cao)

26. Advanced Management Accounting (Kế toán quản trị nâng cao)

27. Finance (Tài chính doanh nghiệp)

28. Audit and Assurance (Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm)

29. Strategic Financial Management (Quản trị tài chính chiến lược)

30. Internship (Thực tập)

31. Dissertation (Luận văn tốt nghiệp)

 

 

 

DUAL DEGREE PROGRAMME

UNIVERSITY OF GREENWICH – ACADEMY OF FINANCE

INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE EDUCATION

 

 

 

 

View : 3878/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png