Sinh viên DDP cần biết
18-07-24 07:40:32

Lịch học khóa 2 năm 2018 - 2019


First Semester – Học kỳ I

Ngày

bắt đầu

Ngày

kết thúc

Ngày thi

Lịch học

 

Nation Defense Education

Học phần thực hành: học tại Sơn Tây (học cùng Khóa 3)

 

10/9/

2018

16/9/

2018

 

 

1

English for IELTS 1,2 (Pre-IELTS & IELTS Foundation)

6

30/8/

2018

11/01/

2019

 

4 buổi/tuần

 

2

Introduction to Management Information System (Nhập môn HTTTQL)

2

03/10/

2018

12/12/

2018

26/12/2018

3 tiết/tuần * 11 tuần

 

3

Finance & Money (Tài chính tiền tệ)

4

24/9/

2018

11/01/

2019

21/01/2019

4 tiết/tuần * 16 tuần

 

4

Business & Company Law (Luật Kinh doanh và Công ty)

4

29/9/

2018

12/01/

2019

22/01/2019

4 tiết/tuần * 16 tuần

 

5

Financial Accounting 1 (Kế toán tài chính 1)

4

28/8/

2018

10/01/

2019

23/01/2019

4 tiết/tuần * 16 tuần

 

6

Physical Education  (Sports, Dancing,… Giáo dục thể chất)

 

30/9/

2018

02/12/

2018

 

3 tiết/tuần

 

Second Semester – Học kỳ II

Ngày

bắt đầu

Ngày

kết thúc

Ngày thi

Lịch học

1

English for IELTS 3,4 (IELTS Intermediate & IELTS Advance)

6

11/02/

2019

28/6/

2019

 

4 buổi/tuần

 

 

2

Financial Mathematics (Toán Tài chính)

2

08/5/

2019

26/6/

2019

06/7/

2019

4 tiết/tuần * 8 tuần

 

 

3

Management Accounting 1 (Kế toán Quản trị) 1

4

12/02/

2019

18/6

/2019

04/7/

2019

4 tiết/tuần * 16 tuần

 

4

Financial Markets, Instruments and Institutions (Thị trường tài chính, Công cụ và Định chế)

4

11/02/2019

19/6/2019

05/7/2019

4 tiết/tuần * 16 tuần

 

5

Physical Education  (Sports, Dancing,… Giáo dục thể chất)

 

16/02/

2019

20/4/

2019

 

3 tiết/tuần

 

 

 

View : 1140/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png