Sinh viên cần biết
15-02-10 23:52:19

Quy định chấp hành thời gian học tập


Không đi muộn về sớm so với giờ học, lịch học đã quy định.

Trường hợp đi muộn hoặc về sớm hơn giờ quy định thì phải có sự đồng ý của giáo viên mới được vào hoặc ra khỏi lớp học.

Tất cả các trường hợp đi muộn về sớm đều phải tính trừ vào thời gian đi học, cách tính như sau: đi muộn hoặc về sớm 15 phút được tính bằng “vắng ½ buổi”, đi muộn hoặc về sớm quá 15 phút được tính bằng “nghỉ học”.

Hằng ngày, cán bộ quản lý lớp (Viện Đào tạo Quốc tế) điểm danh từ 2 đến 3 lần mỗi buổi học để quản lý các sinh viên đến muộn, về sớm hoặc nghỉ học. Giáo viên và lớp trưởng điểm danh theo mẫu điểm danh tuàn (work record) theo quy định.

Các trường hợp vắng có lý do chính đáng, có minh chứng hợp lý, hợp pháp (nghỉ ốm phải có chứng nhận của bác sĩ/bệnh viện…) sẽ được miễn trừ khi tính thời gian học.

View : 949/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png