Sinh viên cần biết
15-02-10 23:54:24

Quy định về tham gia các hoạt động ngoại khóa, từ thiện


Viện luôn khuyến khích và ủng hộ sinh viên tổ chức, tham gia các hoạt động ngoại khóa, từ thiện… ngoài giờ học.

Hàng năm, các hoạt động từ thiện, ngoại khóa phải thông báo trước kế hoạch với Viện để phối hợp hỗ trợ, ghi nhận và bố trí kế hoạch hoạt động, học tập cho phù hợp.

Các sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động từ thiện sẽ được cộng điểm chuyên cần khi xét điều kiện thi hết môn, xếp hạng tốt nghiệp, khen thưởng cuối năm học.

Viện sẽ phối hợp với các tổ chức từ thiện hoặc nơi tiếp nhận cấp Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động từ thiện cho sinh viên.

View : 1078/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png