Tiêu điểm giáo dục
20-03-25 11:24:25

TB về việc Tăng cường biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19


Để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cán bộ, sinh viên tham gia buổi thi IELTS nội bộ, thi cuối kỳ lớp Tiếng Anh ngày 23/4, 24/4 cũng như các buổi thi đặc thù khác (nếu có) trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Viện ĐTQT gửi Thông báo về việc Tăng cường biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 với những lưu ý mà cán bộ coi thi, sinh viên tham dự kỳ thi cần nghiêm túc chấp hành.

View : 79/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png