Tiêu điểm giáo dục
20-02-14 14:07:09

TB: v/v Tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với các hệ đào tạo đại học


Số: 12/TB-QLĐT ngày 13 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:  - Ban Giám đốc Học viện

                 - Trưởng các Khoa, Bộ môn và giảng viên

                 Sinh viên các hệ đào tạo đại học

Căn cứ Thông báo số 68/TB-HVTC ngày 01/02/2020 của Giám đốc Học viện v/v nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona.

Ban Quản lý đào tạo thông báo như sau:

1.  Học viện tiếp tục duy trì hình thức giảng dạy và học tập trực tuyến tập trung thông qua phần mềm Zoom Cloud Meetings từ ngày 17/02/2020 đối với các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2 và Liên thông đại học theo kế hoạch thông báo. Lịch học và thi kết thúc học phần các khóa/lớp (từ ngày 23/02/20 trở đi) đã thông báo sẽ được thông báo cụ thể vào ngày 20/02/2020.

2. Giảng viên giảng dạy học phần/môn học đối với các khóa/lớp hệ đại học chính quy học cùng lúc 2 chương trình, đại học văn bằng hai, liên thông đại học bắt đầu vào học từ ngày 17/02/2020 chủ động phối hợp với cố vấn học tập của khóa/lớp đó để triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến tập trung thuận lợi.

 

3. Sinh viên các hệ Đại học chính quy, Đại học văn bằng 2, Liên thông Đại học có lịch học các học phần/môn học từ ngày 17/02/2020 chủ động cập nhật thông tin lịch học tập của bản thân, cài đặt sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings theo hướng dẫn (có bản hướng dẫn kèm theo) và phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do Virus Corona gây ra trên Website của Học viện Tài chính.

- Hướng dẫn đối với giảng viên giảng dạy [XEM TẠI ĐÂY].

- Hướng dẫn đối với sinh viên [XEM TẠI ĐÂY]

 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các Bộ môn, giảng viên và sinh viên liên quan liên hệ với Ban Quản lý đào tạo (về quản lý hoạt động dạy và học trực tuyến: đ/c Việt - 0986.366.436), Ban Quản trị thiết bị và Trung tâm thông tin (về cơ sở vật chất, hỗ trợ kỹ thuật dạy và học trực tuyến: đ/c Bổng - 0934.286.899, đ/c Thành - 0914.418.666).

 

Đối với sinh viên DDP, mọi thông tin liên quan đến tài khoản office 365, hỗ trợ hướng dẫn vận hành và teaching online đề nghị liên hệ cô Trịnh Thanh Huyền - 094.114.8968. Các vấn đề liên quan đến lịch học, lịch giảng viên liên hệ cô Chu Thu Trà - 090.496.3636.

 

View : 116/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC4.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC8.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/tintuc/06/web_QC4%20copy%20copy(2).jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/web_QC10.jpg/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/anhbia/webQC2.jpg
/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Bcom.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/BSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/Acca.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/MSc.png/view/admin/Themes/kcfinder/upload/images/banner/koxoa/Duoi/English.png