Một số ngành, lĩnh vực chính yếu của kinh tế vẫn khởi sắc dù gặp khó

Tin ở sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam dù còn gặp khó khăn (Ảnh: PV)

Theo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu 2023 của Tổng cục Thống kê, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tiếp tục duy trì đà ổn định, vẫn là trụ cột vững chắc của nền kinh tế.

Song song, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4/2023 ước tính, tăng 0,5% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, IIP ước tính giảm 1,8% so với cùng kỳ 2022. Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ 2022 tăng ở 52 địa phương và giảm ở 11 địa phương trên cả nước. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/4/2023 tăng 0,7% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 3,5% so với cùng thời điểm 2022.

Trong tháng 4, cả nước có gần 16.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,4% so với cùng kỳ 2022. Bên cạnh đó, cả nước có 9.610 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm 2022; có 7.163 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 32,9%; có 5.837 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 55,2%; có 1.509 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 78.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 2% so với cùng kỳ 2022; bình quân một tháng có 19.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 77.000 doanh nghiệp, tăng 25,1% so với cùng kỳ 2022; bình quân một tháng có 19.2000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 4 ước đạt gần 39.300 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ 2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 131.200 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm và tăng 17,9% so với cùng kỳ 2022.