DDP Securities Club

Câu lạc bộ Chứng khoán DDP

DSC

Câu lạc bộ Chứng khoán DDP

 CLB Chứng khoán DSC được thành lập theo Quyết định số 79 ngày 13 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện ĐTQT thành lập Câu lạc bộ Chứng khoán DDP, Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP). Các nội dung chủ yếu của quyết định này như sau:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Chứng khoán DDP, Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) và chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các thành viên sáng lập như danh sách kèm theo.
Tên gọi:               Câu lạc bộ Chứng khoán DDP
Tên tiếng Anh:   DDP Securities Club
Viết tắt:                 DSC

Điều 2. Câu lạc bộ Chứng khoán DDP là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ câu lạc bộ được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập, các lớp, sinh viên DDP và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Viện trưởng Viện ĐTQT Bùi Đường Nghiêu đã ký.

Cơ cấu tổ chức DSC

Chỉ đạo trực tiếp:             BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế
Ban Cố vấn:         Hỗ trợ, tư vấn công tác chuyên môn và vận hành CLB. Ban Cố vấn gồm các giảng viên chuyên ngành tài chính, chứng khoán được chỉ định.
Ban Điều hành gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký CLB. Ban điều hành có trách nhiệm:

  • Xây dựng, trình duyệt và tổ chức vận hành CLB theo kế hoạch được BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Báo cáo theo định kỳ kết quả hoạt động của CLB cho BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Chủ trì tổ chức các cuộc họp của CLB.
  • Tuyển dụng và phát triển thành viên CLB.

Ban Nội dung: Xây dựng và phát triển nội dung hoạt động của CLB.
Ban Đối ngoại: Liên hệ, thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các CLB khác, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động, tìm kiếm và kêu gọi tài trợ.
Ban Sự kiện:       Phụ trách các vấn đề kỹ thuật, cơ sở vật chất, hậu cần, tuyển nhân sự…để triển khai các nội dung hoạt động đã được phê duyệt theo sự kiện, theo kế hoạch.
Ban PR: Phụ trách các vấn đề truyền thông nội bộ, xây dựng và quảng bá hình ảnh của CLB, liên hệ phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thông DDP (DMMC).
Ban Dự án:          Tìm kiếm và tổ chức các Gameshow, Contest cho CLB.

Ban Chủ nhiệm và các thành viên sáng lập DSC

gallery

image & video

Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, dolor sit ullamcorper mattis, pulvinar.

Phạm Hải Hoà
Chủ nhiệm CLB

phone

+123-000-000