English Program

English Program tại Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính (IIFE) là một trong bốn chương trình đào tạo trọng tâm, cung cấp cho sinh viên ngôn ngữ học thuật để họ có thể vươn tới tấm bằng đẳng cấp quốc tế: Bcom, BSc hay MSc một cách dễ dàng hơn.