QĐ v/v ban hành Nội quy lớp học Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP), ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế)

Số: 15/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Viện Đào tạo quốc tế thuộc Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-HVTC ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Đào tạo quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Tài chính (Việt Nam) và Trường đại học Greenwich (Vương quốc Anh) thực hiện chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ Quy chế đào tạo của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quy định quản lý đào tạo của Trường đại học Greenwich (Vương quốc Anh);

Xét đề nghị của Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Nội quy lớp học Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP), ngành Tài chính – Ngân hàng tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Sinh viên theo học chương trình, các Phòng, Bộ phận thuộc Viện, sinh viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

NỘI QUY LỚP HỌC

Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân

(Dual Degree Programme – DDP), ngành Tài chính – Ngân hàng

tại Học viện Tài chính(Viện Đào tạo Quốc tế)

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 15 /QĐ-VĐTQT do Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế ban hành ngày 05 tháng 10 năm 2016)

Sinh viên tham gia chương trình Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) cần nắm vững và nghiêm túc chấp hành các nội quy, quy định của chương trình. Cụ thể như sau:

 1. Quy định về lớp học, giờ học:
 2. Lớp học được tổ chức tại 53E Phan Phù Tiên và 6 Phan Huy Chú, ưu tiên 53E Phan Phù Tiên.
 3. Giờ học từ 7h30 đến 21h00 từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, trừ các ngày nghỉ Chủ nhật, nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
 4. Buổi sáng từ 7h30 đến 12h00, buổi chiều từ 13h00 đến 21h00.
 5. Các giờ học trên lớp được bố trí theo từng tiết học. Mỗi tiết học trên lớp được quy định là 50 phút. Mỗi buổi học bố trí không quá 5 tiết trên lớp.
 6. Thời gian giải lao giữa các tiết học là 5 phút. Riêng sau tiết 3 buổi sáng và sau tiết 2 buổi chiều giải lao 10 phút.
 7. Các trường hợp vào trễ giờ giải lao được xử lý bằng biện pháp tính trừ vào điểm chuyên cần; giảng viên quyết định có cho sinh viên vào để tiếp tục học giờ đó hay không.
 8. Cán bộ quản lý điểm danh trước khi bắt đầu mỗi buổi học, giảng viên điểm danh vào thời điểm bất kỳ của buổi học. Trong mỗi buổi học, cán bộ quản lý có thể tiến hành điểm danh nhiều lần. Kết quả điểm danh tính điểm chuyên cần được thông báo công khai và thường xuyên đến sinh viên.
 9. Cuối mỗi học kỳ, cán bộ quản lý tiến hành tổng hợp kết quả chuyên cần để báo cáo Viện trưởng xử lý theo quy chế.
 10. Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh lớp học. Sinh viên học phòng học nào tự phân công trực nhật phòng học đó.
 11. Ban cán sự tổ chức, phân công thực hiện việc quản lý tài sản, nhận và bàn giao tài sản phòng học với cán bộ quản lý vào đầu và cuối mỗi buổi học. Nếu xảy ra hỏng hóc, mất mát so với hiện trạng bàn giao, lớp phải sửa chữa, bồi thường theo quy định.
 12. Quy định về chuyên cần, ý thức học tập:

Điểm chuyên cần được tính như sau:

 • Vắng mặt: vắng mặt giờ học nào tính trừ giờ học đó.
 • Đi muộn, về sớm:
  • Đi muộn/ về sớm dưới 15 phút tính trừ 30 phút vào thời gian chuyên cần.
  • Đi muộn, về sớm trên 15 phút tính trừ cả tiết học.
 • Tất cả các trường hợp nghỉ học đều phải có Đơn xin nghỉ học kèm theo minh chứng được cá nhân, đơn vị có thẩm quyền xác nhận hoặc cung cấp (ví dụ: ốm phải có giấy bác sĩ, bênh viện…).
 • Tất cả các trường hợp vắng mặt đều bị tính trừ vào điểm chuyên cần.
 • Điểm chuyên cần của sinh viên là 80% trên tổng thời lượng của mỗi môn học. Nếu điểm chuyên cần ít hơn 80% sinh viên không được dự thi hết môn.
 • Trước ngày kết thúc môn học, Viện sẽ thông báo cụ thể các trường hợp đủ hoặc không đủ điểm chuyên cần.
 • Để đảm bảo sinh viên tham gia đủ thời lượng giảng dạy trên lớp và có cân nhắc đến các trường hợp nghỉ đúng quy định, có lý do chính đáng kèm minh chứng khi tính điểm chuyên cần được giảm trừ 50% thời gian.

Điểm về ý thức học tập:

 • Điểm ý thức học tập được đánh giá trên cơ sở kết quả tham gia xây dựng bài trên lớp, làm bài tập về nhà, tích cực học tập nghiên cứu, thảo luận theo yêu cầu của giảng viên… Việc tính điểm ý thức học tập của sinh viên do giảng viên quyết định và thông báo định kỳ cho sinh viên.
 • Tổng điểm ý thức học tập có trọng số 10% trong tổng kết cấu của từng môn học (điểm kiểm tra có trọng số 40%, điểm thi cuối kỳ có trọng số 50%)
 • Ý thức đạo đức, kỷ luật, lối sống:
 • Tôn trọng thày, cô giáo, các cán bộ quản lý và bạn bè ở trường, lớp.
 • Sử dụng tiết kiệm, có ý thức và bảo vệ các nguồn tài nguyên, tài sản chung của trường, lớp.
 • Tắt các thiết bị điện, ngắt cầu dao điện trước khi ra về (sau buổi học).
 • Giữ gìn vệ sinh trường, lớp học. Các lớp cử sinh viên trực nhật đầu và cuối buổi học, kiểm tra nhận và bàn giao các tài sản của lớp học. Tài sản bị hỏng hóc, mất mát sau giờ học của lớp nào, lớp đó phải chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc bồi thường theo quy định.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của HVTC và Viện ĐTQT.
 • Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động tập thể do trường, lớp phát động, tổ chức.
 • Không sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử trong giờ học khi chưa có sự cho phép của giảng viên.
 • Không làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ học hoặc có hành vi gây rối làm ảnh hưởng đến sinh viên khác.
 • Không bôi nhọ nhân phẩm, danh dự, xúc phạm thày cô giáo, cán bộ quản lý hoặc bạn bè trong trường.
 • Không có hành vi vi phạm pháp luật hoặc kích động, gây rối làm mất an ninh trật tự xã hội.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị theo dõi, nhắc nhở và xử lý theo quy định từ “Nhắc nhở”, “Cảnh cáo” đến “Buộc thôi học” tùy theo mức độ và hành vi vi phạm.

Sinh viên có ý kiến đóng góp hoặc cần hỗ trợ trực tiếp liên hệ số điện thoại 04.3933.6356 hoặc Phòng Đào tạo (P317),  Tầng 3 – Viện Đào tạo Quốc tế – số 6 Phan Huy Chú để được hỗ trợ kịp thời./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print