QĐ v/v ban hành quy định bổ sung liên quan đến phòng, tránh Covid 19 khi tổ chức thi và kiểm tra tại giảng đường

Số: 70/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 1 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định bổ sung liên quan đến phòng, tránh Covid 19 khi tổ chức thi và kiểm tra tại giảng đường

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính;
Căn cứ Quyết định 971/QĐ-HVTC ngày 23/9/2010 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính;
Căn cứ Quyết định 15/QĐ-VĐTQT ngày 15/07/2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế về việc ban hành Quy chế thi và kiểm tra;
Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19;
Theo đề nghị của phòng đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định bổ sung liên quan đến phòng, tránh dịch Covid 19 khi tổ chức thi và kiểm tra tại giảng đường.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các phòng thuộc Viện, giảng viên, sinh viên và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                               VIỆN TRƯỞNG

– Giám đốc Học viện (để b/c);                                                                                                                                                                               (Đã ký)
– Như điều 2;
– Lưu VT.                                                                                                                                                                                                           Bùi Đường Nghiêu

QUY ĐỊNH BỔ SUNG LIÊN QUAN ĐẾN PHÒNG, TRÁNH COVID 19 KHI TỔ CHỨC THI VÀ KIỂM TRA TẠI GIẢNG ĐƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 70 /QĐ-VĐTQT ngày 01/07/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế)
————

 1. Quy định về bố trí phòng thi
 • Thực hiện khử khuẩn tất cả các phòng thi trước và sau khi tổ chức thi.
 • Duy trì khoảng cách giữa các sinh viên trong phòng thi tối thiểu 1,5m.
 • Cung cấp nước sát khuẩn, khẩu trang y tế và giấy lau tay tại các phòng thi.
 • Bố trí thời gian thi lệch nhau 30 phút giữa các phòng thi để đảm bảo “sinh viên không tụ tập” trước và sau khi thi xong.
 1. Quy định đối với sinh viên dự thi
 • Đến muộn 15 phút không được dự thi.
 • Đo thân nhiệt, khử khuẩn tay ngay tại sảnh tầng 1 trước khi di chuyển đến các phòng thi.
 • Khai báo y tế tại phòng thi, phải hoàn thành khai báo trước khi phát đề thi.
 • Đeo khẩu trang y tế đúng cách, liên tục trong suốt thời gian tổ chức thi.
 • Không ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian thi.
 • Sinh viên rời khỏi khu vực thi ngay sau khi thi xong, tuyệt đối không tụ tập nói chuyện trước và sau khi thi xong.
 • Thực hiện đúng quy định 5K trong phòng chống dịch. Tất cả các trường hợp vi phạm quy định 5K trong phòng dịch đều sẽ bị lập biên bản xử lý theo các mức độ.
 • Tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi và những người có trách nhiệm tại Hội đồng thi.
 1. Quy định đối với cán bộ coi thi, cán bộ giám sát thi

Cán bộ coi thi phải:

 • Khử khuẩn, Khai báo y tế, đo thân nhiệt, duy trì khoảng cách, đeo khẩu trang y tế đúng cách và liên tục trong suốt quá trình coi thi đối với chính bản thân mình và thực hiện đối với sinh viên.
 • Thực hiện đầy đủ các thủ tục, các bước trong quy định về chuẩn bị phòng thi, các quy định về coi thi, các quy định về phòng tránh Covid trước khi phát đề thi.
 • Cán bộ coi thi thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sinh viên nghiêm túc làm bài thi; nghiêm chỉnh chấp hành 5K; đảm bảo sinh viên vào, ra theo thứ tự, tránh ra vào cùng một lúc để ngăn ngừa sinh viên tụ tập.

Cán bộ giám sát thi, ngoài nhiệm vụ giám sát coi thi theo quy định phải thực hiện đồng thời nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ quy định phòng, tránh Covid-19 trong suốt thời gian tổ chức thi, đảm bảo việc tổ chức thi của Viện ĐTQT được thực hiện đúng mọi quy định về thi và phòng ngừa Covid-19 (Khử khuẩn, khẩu trang, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và các quy định liên quan khác); trực tiếp chịu trách nhiệm về việc để sinh viên tụ tập trước và sau khi thi.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các phòng thuộc Viện, giảng viên, sinh viên và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định này./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print