TB v/v Cách thức nộp – chấm Luận văn tốt nghiệp cho sinh viên DDP Khóa 2 (năm học 2020-2021)

Số: 35 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2021

Căn cứ tình hình giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo Công điện số 18/CĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 06/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại Thủ đô theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Viện ĐTQT thông báo thay đổi hình thức nộp và chấm Luận văn tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 2 – Chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (DDP) như sau:

  • Đối tượng nộp: Sinh viên đã được giao tên đề tài theo Thông báo số 29/TB-VĐTQT ngày 08/7/2021 về việc Tạm thời giao tên đề tài Luận văn tốt nghiệp và giảng viên hướng dẫn cho sinh viên DDP Khóa 2 (năm học 2020-2021).
  • Hình thức nộp: Mỗi sinh viên nộp 1 file PDF duy nhất (đặt tên file là Mã sinh viên DDP), nội dung trình bày gồm các mục DDP Cover, Abbreviations, Abstract, Ethical Compliance, Table of Figures, Chapter’s Content, Reference & Appendix.
  • Địa chỉ nhận file Luận văn: C.T.Tra@iife.edu.vn.
  • Thời hạn nộp: Trước 17h00 Thứ Hai ngày 16/8/2021.
  • Cách thức chấm: Giảng viên chấm, nhận xét chi tiết trên file PDF và gửi lại kết quả chấm này cho Viện ĐTQT kèm theo Marking sheet có điểm, nhận xét tổng hợp cho Luận văn theo quy định.
  • Thời hạn GVHD trả điểm cho Viện ĐTQT: Thứ Ba 24/8/2021.
  • Hội đồng họp, kết luận kết quả chấm LVTN: Thứ Năm 26/8/2021./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

 
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print