TB v/v thời hạn nộp báo cáo SFM

Số: 04 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

Theo đề nghị của giảng viên phụ trách môn học, để đảm bảo yêu cầu chất lượng cho các báo cáo (internal và external report) nộp lên hệ thống Moodle trước khi chấm điểm lần cuối, Viện ĐTQT yêu cầu sinh viên nộp bài cho giảng viên phụ trách nhóm góp ý, nhận xét theo các thời hạn nộp bài như sau:

NoAssessmentDue dateReturn dateSubmission date
1Internal report20/3/202125/3/202131/3/3021
2External report13/5/202118/5/202124/5/2021

Việc nộp trước hạn cuối cùng cho giảng viên giúp nâng cao chất lượng báo cáo nhằm đạt chuẩn đầu ra của môn học. Các trường hợp không nghiêm túc chấp hành việc nộp bài đúng thời hạn sẽ bị từ chối nhận xét và sinh viên tự chịu trách nhiệm với chất lượng bài làm cuối của mình./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print