Announcement: – Online learning period to be extended..

Số: 21 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2021

Viện ĐTQT thông báo kéo dài thời gian học trực tuyến đối với sinh viên chương trình Mỗi bên cấp một bằng cử nhân (DDP) như sau:

  • Tiếp tục duy trì hình thức học trực tuyến trong thời gian từ Thứ Hai 17/5 đến hết Chủ nhật 30/5/2021.
  • Trong thời gian học trực tuyến, yêu cầu sinh viên nghiêm túc chấp hành quy định về học tập trực tuyến, chuyên cần và điều kiện dự thi cuối kỳ đã được quy định rõ tại Khoản 3, Điều 2 thuộc Quyết định số 03/QĐ-VĐTQT ngày 26/02/2021 của Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế về việc ban hành quy định về giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các chương trình liên kết tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc chấp hành./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print