Quyết định về việc ban hành quy định về giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các chương trình LKĐT tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ  
Số:    03   /QĐ-VĐTQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày   26    tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về giảng dạy và học tập trực tuyến đối với các chương trình LKĐT tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Viện Đào tạo quốc tế thuộc Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-HVTC ngày 23/9/2010 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Đào tạo quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 5122/QĐ-BGDĐT ngày 04/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Tài chính và trường Đại học Greenwich thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-BGDĐT ngày 08/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Tài chính (Việt Nam) và Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Tài chính (Việt Nam) và Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) thực hiện liên kết đào tạo trình độ Thạc sỹ;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-HVTC ngày 28/02/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân hệ đại học chính quy giữa Học viện Tài chính và Trường đại học Greenwich (Chương trình DDP);

Căn cứ quy định của Trường Đại học Greenwich;

Theo đề nghị của Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định về giảng dạy và học tập trực tuyến áp dụng đối với Chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (gọi tắt là DDP) và chương trình LKĐT Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư (Master of Science in Finance & Investment, gọi tắt là chương trình MSc) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính.

Điều 2. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên

1. Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức, chỉ đạo và điều hành hoạt động giảng dạy, học tập trực tuyến theo kế hoạch và theo thông báo đối với các hình thức giảng dạy trực tuyến (online).

Phòng Đào tạo có trách nhiệm: (i) Lập và trình Viện trưởng duyệt kế hoạch giảng dạy, bao gồm kế hoạch giảng dạy trực tuyến, lịch học và danh sách lớp học trực tuyến; (ii) thông báo công khai kế hoạch giảng dạy, lịch học, danh sách lớp học trực tuyến được duyệt trên website của Viện ĐTQT: https://iife.edu.vn/; (iii) gửi email cho giảng viên, sinh viên các lớp; (iv) thông báo trên các phương tiện khác và gửi cho phụ huynh sinh viên (nếu cần thiết). Phòng Đào tạo thực hiện trách nhiệm đầu mối tổng hợp, chia sẻ thông tin giữa Viện, giảng viên và sinh viên.

Hàng tuần, Phòng Đào tạo và Giảng viên của từng lớp tín chỉ có trách nhiệm tổng hợp kết quả điểm danh, thống kê tình hình vắng học, nghỉ học, đi muộn, về sớm cũng như ý thức học tập, ý thức kỷ luật và việc tôn trọng các quy định về học trực tuyến của sinh viên để báo cáo Viện trưởng và công khai kết quả chuyên cần theo quy định.

Phòng Tổng hợp có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các hợp đồng (nếu có) với đầy đủ căn cứ pháp lý và tài chính đảm bảo cung cấp nền tảng hạ tầng kỹ thuật cần thiết (như camera, đường truyền internet tại các giảng đường, Microsoft Office 365, Zoom Cloud Meetings…) để tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến theo kế hoạch của Viện Đào tạo Quốc tế.

Tổ Office 365 có trách nhiệm trực tiếp liên hệ với bên cung cấp nền tảng kỹ thuật cho giảng dạy trực tuyến giúp Viện trưởng ký và triển khai thực hiện các hợp đồng liên quan đến giảng dạy trực tuyến; theo dõi, thống kê, tổng hợp các thông tin, dữ liệu về tình hình và kết quả thực hiện các hợp đồng, các kế hoạch liên quan đến vận hành Microsoft Office 365 trong toàn Viện cũng như công tác giảng dạy trực tuyến của Viện.

Tổ Office 365 có trách nhiệm hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn vận hành, tư vấn, giúp đỡ giảng viên, sinh viên và cán bộ quản lý giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình cài đặt, vận hành sử dụng các nền tảng kỹ thuật phục vụ dạy và học trực tuyến (như camera, đường truyền internet tại Viện, Microsoft Office 365, Zoom Cloud Meetings…), đồng thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình giảng dạy và học tập trong môi trường 4.0, online và kết nối internet.

2. Trách nhiệm, nghĩa vụ của giảng viên:

 • Thực hiện nghiêm các quy định về thời gian, trang phục, duy trì kỷ luật lớp học khi giảng dạy trực tuyến (online) cũng như giảng dạy trực tiếp (face to face).
 • Yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định về học trực tuyến; duy trì kết nối, bật micro và camera liên tục trong suốt thời gian lớp học online; giảng viên được tắt micro của sinh viên khi cần thiết;
 • Cải tiến phương pháp giảng dạy, chuẩn bị tài liệu giảng dạy, phương tiện và môi trường kết nối phù hợp với hình thức giảng dạy trực tuyến;
 • Quản lý sĩ số, điểm danh sinh viên, theo dõi ý thức kỷ luật của sinh viên trong các lớp học, buổi học;
 • Báo cáo trực tiếp bằng các hình thức phù hợp (khi cần thiết) và báo cáo bằng văn bản (khi kết thúc lớp học) về tình hình và kết quả giảng dạy, kết quả điểm danh, ý thức học tập, ý thức chấp hành nội quy, quy định và kỷ luật lớp học của sinh viên cho Viện trưởng Viện ĐTQT;
 • Hàng tuần, phối hợp với Phòng Đào tạo thống kê, tổng hợp kết quả điểm danh, mức độ chuyên cần, ý thức chấp hành quy định học online của sinh viên để thông báo công khai kết quả chuyên cần theo quy định;
 • Trường hợp có thay đổi chi tiết trong kết quả báo cáo, giảng viên chủ động xử lý và gửi lại kết quả sau xử lý cho Viện ĐTQT để kịp thời điều chỉnh trong tuần tiếp theo của môn học;
 • Trong trường hợp có phát sinh nhu cầu bổ sung thời lượng ôn tập cho lớp học trực tuyến ngoài thời khóa biểu và thời lượng môn học đã công bố, trước hết, giảng viên chủ động thu xếp, bố trí với lớp; tiếp theo, giảng viên trao đổi trực tiếp với Viện trưởng để thống nhất. Nếu được Viện trưởng đồng ý, Phòng Đào tạo có trách nhiệm sắp xếp bổ sung giờ ôn tập và tổ chức lớp học cho phù hợp.

          3. Trách nhiệm, nghĩa vụ của sinh viên:

 • Nộp lệ phí mua tài khoản Office 365 đúng thời hạn, theo thông báo.
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định khi học tập trực tuyến như:
  • Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tham gia lớp học trực tuyến (điện, đường truyền kết nối internet, máy tính, camera, micro…), chủ động vào lớp trước giờ học ít nhất 15 phút để kiểm tra đường truyền, kết nối, chất lượng âm thanh, hình ảnh;
  • Kết thúc lớp học đúng thời gian quy định;
  • Trang phục nghiêm túc, lịch sự, phù hợp; nghiêm cấm các trường hợp sử dụng trang phục không phù hợp khi tham gia lớp học trực tuyến;
  • Bật micro và camera trực tiếp trong suốt buổi học online;
  • Tương tác với giảng viên trong giờ học khi được chỉ định;
  • Được quyền ghi âm, ghi hình lại bài giảng trực tuyến để phục vụ việc tự học, học lại;
  • Không được sử dụng các bản ghi âm, ghi hình bài giảng trực tuyến của chương trình DDP, MSc để chia sẻ cho các đối tượng khác ngoài sinh viên DDP, MSc hoặc cho bất kỳ mục tiêu, đối tượng nào khác;
  • Không chia sẻ các nội dung, hình ảnh, tài liệu bị cấm hoặc không phù hợp trong các lớp học trực tuyến.
 • Các quy định về chuyên cần (attendance) và điều kiện được dự thi cuối kỳ không có gì thay đổi, Viện xin nhắc lại những điểm chính như sau:
  • Cách tính “đi muộn về sớm”: Vào lớp muộn, ra sớm 15’ tính bằng 30’; từ 16’ đến 30’ tính bằng 1 tiếng; từ trên 30’ tính bằng cả buổi giảng, áp dụng đối với cả online và face-to-face.
  • Vắng học có lý do và không có lý do, đều được xác định là “Không tham gia học trên lớp, vắng mặt”, áp dụng đối với cả online và face-to-face.
  • Tất cả các trường hợp ra khỏi lớp học từ 15’ trở lên, cả online và trực tiếp, hoặc trường hợp giảng viên yêu cầu tương tác tại lớp học online mà không có sự phản hồi từ phía sinh viên được yêu cầu tương tác online, thì giảng viên có quyền kick-out khỏi lớp học và tính là sinh viên vắng học buổi học đó.
  • Hàng tuần, giảng viên và Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp kết quả điểm danh chuyên cần, thời gian tham gia học tập trên lớp của sinh viên (attendance) để xác định (lũy kế) số lượng thời gian học trên lớp của sinh viên và thông báo công khai trên website của Viện ĐTQT, áp dụng đối với cả online và face-to-face.
  • Tất cả các trường hợp không đáp ứng đủ yêu cầu “Có ít nhất 80% thời lượng tham gia học tập trên lớp”, đều không đủ điều kiện được dự thi cuối kỳ, áp dụng đối với cả online và face-to-face.
 • Sinh viên phải có trách nhiệm với bản thân, biết tự theo dõi và chịu trách nhiệm về kết quả học tập, ý thức kỷ luật của bản thân dù học trực tuyến hay học trên lớp.
 • Khi phát hiện nhầm lẫn hoặc sai sót trong kết quả điểm danh, xác định chuyên cần, sinh viên phải phản hồi ngay với Giảng viên và Phòng Đào tạo trong tuần tiếp theo (là thời hạn điều chỉnh sai sót của lớp học) để kịp thời được điều chỉnh. Viện không giải quyết các trường hợp khiếu nại khi đã hết thời hạn điều chỉnh sai sót, áp dụng đối với cả online và face-to-face.

Điều 3. Xử lý vi phạm và Điều khoản thực hiện.

Giảng dạy trực tuyến (online) là một hình thức giảng dạy chính thức được áp dụng tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính tùy theo kế hoạch giảng dạy và nội dung, yêu cầu của các môn học.

Kết quả tổ chức, quản lý giảng dạy, học tập trực tuyến là một phần không thể tách rời của môn học, không tổ chức học bù, học lại cho những nội dung đã áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến đã được duyệt và đã thông báo.

Kết quả tổng hợp chuyên cần (attendance) trong thời gian học trực tuyến (và sẽ được cộng dồn với kết quả tổng hợp chuyên cần các lớp học trực tiếp (face-to-face) nếu lớp học tổ chức phối hợp cả trực tuyến và trực tiếp) là căn cứ chính thức xác định điều kiện dự thi hết môn (Final exam) của môn học.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, giảng viên, sinh viên, học viên các chương trình liên kết đào tạo tại Viện và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

 
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print