Announcement: re The results of the Internship report – Orientations for graduate theses

Số: 24/TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

Sau khi Hội đồng bảo vệ báo cáo thực tập (BCTT) họp và thống nhất các nội dung đã kết luận trong buổi bảo vệ, Viện ĐTQT thông báo kết quả chấm điểm của Hội đồng như sau:

 1. Các trường hợp đã hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp:

Sinh viên hoàn chỉnh BCTT theo yêu cầu của Hội đồng và theo mẫu hướng dẫn của Viện, nộp bản chính thức đã hoàn thiện về Phòng Đào tạo – Viện ĐTQT trước 17h00 ngày 18/6/2021.

Sinh viên nhanh chóng liên hệ giảng viên hướng dẫn (GVHD), chốt tên đề tài nghiên cứu và gửi về Viện để tổng hợp, ra quyết định giao đề tài. Email nhận đăng ký tên đề tài: T.T.Huong@IIFE.edu.vn

Nội dung đăng ký:

 • Họ tên:
 • Mã số sinh viên:
 • Lĩnh vực nghiên cứu:

Trường hợp thay đổi lĩnh vực nghiên cứu phải ghi rõ “Đăng ký chuyển từ lĩnh vực … sang …”.

Lĩnh vực nghiên cứu có thể được hiểu là những chuyên ngành nhỏ thuộc phạm vi các ngành đào tạo của DDP.

 • Tên đề tài luận văn:

Tên đề tài bằng Tiếng Anh. Sinh viên phải lấy ý kiến của GVHD về tên chính thức của đề tài nghiên cứu luận văn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của tên đề tài luận văn, cán bộ tổng hợp chỉ copy/paste tránh trường hợp sai tên đề tài của sinh viên.

Thời hạn đăng ký: trước 9h00 thứ Hai ngày 14/6/2021.

Thời gian giao đề tài dự kiến:     14/6/2021-19/6/2021.

Thời gian nộp Luận văn tốt nghiệp dự kiến muộn nhất: 17h00 Chủ nhật 15/8/2021.

Trong quá trình nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, sinh viên phải liên hệ thường xuyên với GVHD để được hướng dẫn và ký xác nhận nội dung làm việc, các vấn đề đã, đang, sẽ nghiên cứu, tiến độ nghiên cứu và viết luận văn.

Yêu cầu tối thiểu một lần/tuần sinh viên phải gặp gỡ làm việc với GVHD. Hình thức liên hệ giao tiếp làm việc được ghi nhận: Face-to-face hoặc online working.

Căn cứ vào mức độ làm việc tại các lần gặp gỡ, mức độ tiếp thu, ý thức và kết quả làm việc của sinh viên về nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, GVHD nhận xét, chấm điểm A, B, C và ký xác nhận Work Record cho từng lần hướng dẫn, làm việc với sinh viên. Sinh viên nộp Work Record cho Phòng Đào tạo mỗi 2 tuần một lần.

Work Record phải làm theo mẫu, nội dung làm việc hàng tuần (phần đã thực hiện trong tuần, công việc sẽ thực hiện cho tuần tiếp theo) phải được sinh viên viết tay.

Trường hợp làm việc online, sau khi in mẫu và viết các nội dung làm việc vào mẫu, sinh viên chụp/scan Work Record gửi giảng viên trong thời gian mỗi lần làm việc. Giảng viên chỉnh sửa nội dung làm việc theo thực tế hướng dẫn (nếu có), rồi ghi nhận và chấm điểm (A, B, C) cho mỗi lần làm việc rồi gửi lại cho sinh viên đồng thời đồng gửi (cc) cho Phòng Đào tạo – Viện ĐTQT để xác định là “Đã nộp Work Record”.

Các trường hợp không gặp gỡ liên hệ giao tiếp định kỳ thường xuyên theo kế hoạch đã xác định với GVHD; không nộp Work record đúng, đủ theo quy định cho Phòng Đào tạo được xác định là “Không có giảng viên hướng dẫn”.

Các trường hợp bị GVHD phản ánh về mức độ tiếp thu, ý thức liên hệ với GVHD quá kém được xác định là “GVHD không chịu trách nhiệm về chất lượng Luận văn tốt nghiệp”. Trong các trường hợp này, bản Work Record của sinh viên (nếu có) phải được chấm điểm C kèm theo các nhận xét đánh giá cụ thể.

 1. Các trường hợp thực tập “Không đạt” và chưa bảo vệ BCTT:

Sinh viên thuộc diện này phải thực hiện lại học phần thực tập tốt nghiệp theo trình tự như thực tập lần đầu, Viện nhắc lại những nội dung cơ bản như sau:

 • Liên hệ Đơn vị thực tập;
 • Xác định chủ đề, chuyên ngành, lĩnh vực thực tập, GVHD;
 • Lập Kế hoạch thực tập (KHTT) và thông qua KHTT với GVHD;
 • Xác định rõ mục tiêu thực tập, cách thức triển khai, dự kiến kết quả thu được sau thực tập;
 • Sau tuần đầu tiên đến đơn vị thực tập làm việc, sinh viên hoàn chỉnh Kế hoạch thực tập gửi lại cho GVHD để GVHD thông qua.
 • Triển khai công việc thực tập tại đơn vị thực tập.
 • Mỗi tuần nộp Work record (Nhật ký thực tập) 1 lần vào buổi chiều các ngày thứ Sáu hàng tuần cho Phòng Đào tạo. Work record hợp lệ là các Work record ghi chép đầy đủ các nội dung thực tế đi thực tập của tuần báo cáo và xác định các nội dung dự kiến của tuần tiếp theo, có chữ ký xác nhận của đơn vị thực tập trước, chữ ký của GVHD tiếp sau. Work record phải được xếp loại A, B hoặc C.
 • Nộp Báo cáo thực tập đúng form mẫu và các nội dung theo quy định.
 • Nộp Đơn đề nghị Viện ĐTQT thành lập Hội đồng bảo vệ Báo cáo thực tập (trong đó ghi rõ lý do và đề xuất ngày giờ bảo vệ) sau khi hoàn thành công việc thực tập.

Danh sách và bảng điểm học phần thực tập tốt nghiệp kèm theo văn bản này được gửi trực tiếp cho sinh viên.

Đề nghị giảng viên, sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print