Decision re Amending and supplementing regulations on study, study exemptions, exam exemptions and the conversion of scores for the English part of the training programme, where each party grants a Bachelor’s Degree at the Institute of International Training – Academy of Finance.

Số: 48/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2021

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định 971/QĐ-HVTC ngày 23/9/2010 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định 2361/QĐ-BGDĐT ngày 08/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Tài chính (Việt Nam) và trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Quy định đào tạo của Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh)Theo đề nghị của Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định về việc học, xét miễn học, miễn thi và quy đổi điểm học phần tiếng Anh của chương trình liên kết đào tạo (LKĐT) mỗi bên cấp một bằng cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân tại Viện Đào tạo Quốc tế – Học viện Tài chính, các Phòng thuộc Viện ĐTQT, giảng viên và sinh viên chương trình DDP chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print