Decision: re the promulgation of regulations on learning English under the LKDT programme – where each party grants a Bachelor’s degree (DDP) at the Institute of International Training – Academy of Finance

Số: 5A /QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2021

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Viện Đào tạo quốc tế thuộc Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-HVTC ngày 23/9/2010 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Đào tạo quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 5122/QĐ-BGDĐT ngày 04/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Tài chính và trường Đại học Greenwich thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sỹ Tài chính và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-BGDĐT ngày 08/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Tài chính (Việt Nam) và Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học;

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Học viện Tài chính (Việt Nam) và Trường Đại học Greenwich (Vương quốc Anh) thực hiện liên kết đào tạo trình độ Thạc sỹ;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-HVTC ngày 28/02/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính quy định về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ áp dụng cho chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân hệ đại học chính quy giữa Học viện Tài chính và Trường đại học Greenwich (Chương trình DDP);

Căn cứ quy định của Trường Đại học Greenwich;

Theo đề nghị của Phòng Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định học tập môn Tiếng Anh áp dụng đối với Chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (gọi tắt là DDP). Môn học Tiếng Anh dành cho sinh viên DDP bao gồm 6 học phần chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 (Step 1) bao gồm ENG1011, ENG1012, ENG1013 và giai đoạn 2 (Step 2) bao gồm ENG2014, ENG2015, ENG2016.

Điều 2. Quy định học, thi và khen thưởng

1. Quy định về thời gian học tập trên lớp, cách tính thời gian đi muộn/về sớm, nghỉ học

 • Sinh viên phải có mặt đúng giờ trong tất cả các buổi học.
 • Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng bài và củng cố kỹ năng tại lớp.
 • Tích lũy đủ ít nhất 90% tổng thời lượng có mặt trên lớp.
 • Các trường hợp đi muộn/về sớm và nghỉ học được tính trừ vào thời lượng có mặt trên lớp như sau:
  • Đi muộn/về sớm từ 1-15 phút: tính “muộn”
  • Đi muộn/về sớm quá 15 phút: tính “nghỉ học”
  • 2 buổi “muộn” tính bằng 1 buổi “nghỉ học”.
 • Hàng tuần, giảng viên và bộ phận quản lý sẽ tổng hợp chuyên cần, thông báo công khai thời gian “vắng mặt” của sinh viên, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sinh viên phải liên hệ ngay giảng viên và cán bộ quản lý để xử lý trong vòng 7 ngày. Nếu không có phản hồi hoặc ý kiến từ sinh viên, kết quả chuyên cần này sẽ được lấy làm căn cứ tính điều kiện dự thi kết thúc học phần, sinh viên không có quyền khiếu nại nữa.
 • Sinh viên phải tự theo dõi kết quả chuyên cần của mình hàng tuần và chịu trách nhiệm với kết quả đã thông báo này.
 • Các trường hợp nghỉ có phép và nghỉ không phép đều bị tính là “nghỉ học” và tính trừ vào thời gian chuyên cần trên lớp.
 • Trong trường hợp Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính, Liên chi đoàn Viện ĐTQT hoặc Viện ĐTQT có kế hoạch huy động sinh viên vào các hoạt động Đoàn, Hội, các giải thi đấu sinh viên… do Học viện, Viện tổ chức thì Bí thư Liên chi đoàn hoặc đầu mối phụ trách hoạt động phải có văn bản đề nghị Viện trưởng xem xét, đồng ý danh sách sinh viên tham gia hoạt động được nghỉ buổi học đó. Các trường hợp này sẽ được Viện và Trung tâm tiếng Anh OEUK tổ chức học bù vào thời gian và hình thức thích hợp.

2. Điều kiện dự thi kết thúc học phần (Final Exam)

Để được dự thi kết thúc học phần, sinh viên phải hội đủ các điều kiện sau:

 • Tích lũy tối thiểu 90% tổng thời lượng của học phần đó.
 • Hoàn thành tối thiểu 80% tổng bài tập online và 80% tổng bài tập giấy được giao.
 • Dự thi đầy đủ các bài Test 1, Mock Exam với đầy đủ các kỹ năng yêu cầu của từng học phần.

3. Chính sách khen thưởng sinh viên

 • Khen thưởng xét học vượt lớp (áp dụng đối với các lớp Giai đoạn 2 – Luyện thi IELTS): Sinh viên có thể nộp Đơn đăng ký học vượt lớp lên trình độ cao hơn nếu có điểm Final Exam của học phần tiếng Anh hiện tại tương đương với điểm đầu vào của các lớp IELTS mà sinh viên muốn tham dự học vượt lớp. Không áp dụng chính sách xét học vượt lớp với các lớp Tiếng Anh căn bản ở giai đoạn 1 (Step 1).
 • Khen thưởng bằng hiện vật với các sinh viên đạt thành tích tốt (dành cho top 2 sinh viên có kết quả học tập cao nhất trong từng đợt thi kết thúc học phần)
  • Đối với các lớp Tiếng Anh căn bản (ENG1011, ENG1012, ENG1013): Tặng 44 videos luyện phát âm và sách English For Banking and Finance.
  • Đối với các lớp Tiếng Anh học thuật – Luyện thi IELTS giai đoạn 2 (ENG2014, ENG2015, ENG2016): Tặng sách Bộ thực hành kỹ năng Ielts Writing và Speaking (Các chủ đề update mới nhất) do Trung tâm Tiếng Anh Oxford English UK biên soạn.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, giảng viên, sinh viên, học viên các chương trình liên kết đào tạo tại Viện và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký

Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on print
Print