DDP Audit & Accounting Club

CLB kế toán,kiểm toán

DDP Audit & Accounting Club

CLB Kế toán Kiểm toán DAAC được thành lập theo Quyết định số 92 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện ĐTQT thành lập Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán DDP, Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP). Các nội dung chủ yếu của quyết định này như sau:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán DDP, Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) và chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các thành viên sáng lập như danh sách kèm theo.
Tên gọi:               Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán DDP
Tên tiếng Anh:   DDP Audit & Accounting Club
Viết tắt:                 DAAC

 

Điều 2. Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán DDP là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ câu lạc bộ được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập, các lớp, sinh viên DDP và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Viện trưởng Viện ĐTQT Bùi Đường Nghiêu đã ký. 

Cơ cấu tổ chức Daac

Chỉ đạo trực tiếp:             PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế
Cố vấn chuyên môn:       TS. Ngô Như Vinh, ACCA Member
Ban Điều hành gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký CLB. Ban điều hành có trách nhiệm:

  • Xây dựng, trình duyệt và tổ chức vận hành CLB theo kế hoạch được Viện trưởng Viện ĐTQT phê duyệt.
  • Báo cáo theo định kỳ kết quả hoạt động của CLB cho Viện trưởng Viện ĐTQT.
  • Chủ trì tổ chức các cuộc họp của CLB.
  • Tuyển dụng và phát triển thành viên CLB.

Ban Chuyên môn: Xây dựng và phát triển các nội dung hoạt động của CLB.
Ban Đối ngoại: Liên hệ, thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các CLB khác, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động, tìm kiếm và kêu gọi tài trợ.
Ban Sự kiện:       Phụ trách các vấn đề kỹ thuật, cơ sở vật chất, hậu cần… để triển khai các nội dung hoạt động đã được phê duyệt theo sự kiện, theo kế hoạch.
Ban PR: Phụ trách các vấn đề truyền thông nội bộ, xây dựng và quảng bá hình ảnh của CLB, liên hệ phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thông DDP (DMMC).

Ban Chủ nhiệm và các thành viên sáng lập Daac

our activities

We’ve been the partner to thousands of people like you with whom we’ve partnered to help build their secure financial futures – so you can focus on what’s important.

Our Team

Chu Hồng Anh
(Chủ Nhiệm CLB)

Nguyễn Thu Hà
(Phó Chủ Nhiệm CLB)

Vũ Đức Hiền
(Trưởng Ban PR)

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
(Trưởng Ban Đối Ngoại)

Nguyễn Thị Tú Oanh
(Trưởng Ban Sự Kiện)

Nguyễn Thị Ngọc Thảo
(Trưởng Ban Chuyên Môn)

Nguyễn Thanh Hoài Thu
(Thư Ký)

DDP Audit & Accounting Club