DDP Audit & Accounting Club

CLB kế toán,kiểm toán

DDP Audit & Accounting Club

CLB Kế toán – Kiểm toán DDP (DDP Accounting & Audit Club) được thành lập theo Quyết định số 92 ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Viện trưởng Viện ĐTQT và được ra mắt vào ngày 27 tháng 12 năm 2019. DAAC do 3 thành viên sáng lập: Chu Hồng Anh (DDP02), Nguyễn Thanh Hoài Thu (DDP03) và Nguyễn Thị Tú Oanh (DDP03), sau gần 1 năm hoạt động, hiện nay DAAC đã có 28 thành viên đến từ 3 gen (2,3,4).

Logo

Màu sắc: vàng, cam, đỏ.

Biểu tượng: sự kết hợp của chữ DAAC và ghim kẹp giấy.

DAAC: DDP Accounting & Audit Club.

Logo CLB Ketoan Kiemtoan600

Các nội dung chủ yếu của quyết định này như sau:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán DDP, Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) và chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các thành viên sáng lập như danh sách kèm theo.
Tên gọi:               Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán DDP
Tên tiếng Anh:   DDP Audit & Accounting Club
Viết tắt:                 DAAC

 

Điều 2. Câu lạc bộ Kế toán Kiểm toán DDP là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ câu lạc bộ được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập, các lớp, sinh viên DDP và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Viện trưởng Viện ĐTQT Bùi Đường Nghiêu đã ký. 

Cơ cấu tổ chức Daac

Chỉ đạo trực tiếp:           Ban chấp hành Liên chi Đoàn Viện Đào tạo Quốc tế
Cố vấn chuyên môn:       TS. Ngô Như Vinh, ACCA Member
Ban Điều hành gồm: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký CLB. Ban điều hành có trách nhiệm:

  • Xây dựng, trình duyệt và tổ chức vận hành CLB theo kế hoạch được BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Báo cáo theo định kỳ kết quả hoạt động của CLB cho BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Chủ trì tổ chức các cuộc họp của CLB.
  • Tuyển dụng và phát triển thành viên CLB.

Ban Chuyên môn: Xây dựng và phát triển các nội dung hoạt động của CLB.
Ban Đối ngoại: Liên hệ, thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các CLB khác, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động, tìm kiếm và kêu gọi tài trợ.
Ban Sự kiện:       Phụ trách các vấn đề kỹ thuật, cơ sở vật chất, hậu cần… để triển khai các nội dung hoạt động đã được phê duyệt theo sự kiện, theo kế hoạch.
Ban PR: Phụ trách các vấn đề truyền thông nội bộ, xây dựng và quảng bá hình ảnh của CLB.

Nhiệm vụ từng ban.

Ban Chuyên môn: Phụ trách và kiểm duyệt các vẫn đề về chuyên môn, nội dung liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ, hỗ trợ về các vấn đề học thuật cho sinh viên DDP.

Ban Sự kiện: Phụ trách tổ chức triển khai các sự kiện và nội dung hoạt động của Câu lạc bộ đã được Viên trưởng phê duyệt theo sự kiện, theo kế hoạch. phụ trách các vấn đề về cơ sở vật chất.

Ban Đối ngoại: Phụ trách về nhân lực của Câu lạc bộ, phát triển quan hệ hợp tác với Câu lạc bộ khác và các doanh nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động. Mời guest speaker cho sự kiện.

Ban PR: Lập kế hoạch truyền thông và thực hiện theo kế hoạch đã được đề ra. Phụ trách các vấn đề về kỹ thuật, thiết kế, truyền thông.

Chức năng & nhiệm vụ

Hỗ trợ sinh viên DDP trong quá trình học tập các môn học về kế toán, kiểm toán dưới hình thức tổ chức học nhóm, trao đổi và củng cố kiến thức.

Chia sẻ và phổ cập kiến thức kế – kiểm bằng việc tổ chức các buổi workshop và cuộc thi.

Đào tạo và bồi dưỡng các thành viên có khả năng dự thi liên quan đến kế toán, kiểm toán.

Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu với các câu lạc bộ chuyên và không chuyên khác cùng lĩnh vực.

Bám sát chương trình học của DDP và các sự kiện lớn về ngành nghề kế toán, kiểm toán để trở thành kênh thông tin cho sinh viên DDP qua các phương tiện truyền thông của CLB.

Trở thành cầu nối kết nối sinh viên DDP nói chung và các thành viên trong CLB nói riêng với Tổng Kiểm toán Nhà nước, các công ty hành nghề kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp và các tổ chức uy tín quốc tế về kế – kiểm.

Phương châm và nguyên tắc hoạt động

Ban Chủ nhiệm và các thành viên sáng lập Daac

Slogan

Trong cuộc sống nếu con người ta chỉ chọn những con đường dễ dàng để bước đi, thì những gì họ nhận được cũng tương xứng với những gì đã bỏ ra mà thôi.

Tên viết tắt của CLB Kế Toán DDP là DAAC đồng nghĩa với việc đã vào CLB thì sẽ không bao giờ để bị điểm D hoặc C mà chỉ có A và A

Our Team

Nguyễn Thị Tú Oanh
(Chủ Nhiệm CLB)

Khúc Quang Huy
(Phó Chủ Nhiệm CLB)

Vũ Minh Tâm
(Trưởng Ban PR)

Bùi Thảo Vân
(Trưởng Ban Đối Ngoại)

Lê Việt Đức
(Trưởng Ban Sự Kiện)

Đỗ Ánh Trang
(Trưởng Ban Chuyên Môn)

Đỗ Hoàng Khánh Linh
(Thư Ký kiêm quản lý tài chính)

DDP Audit & Accounting Club