nhóm các môn tiếng anh

Danh sách Giảng Viên các môn tiếng anh

TS, PGS. Nguyễn Văn Độ

PGS, TS. Nguyễn Văn Độ

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Cố vấn chương trình

GV. Hoàng Quý

GV. Hoàng Quý

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên dạy môn Viết học thuật

Mr. Michael Larry Fisher

Mr. Michael Larry Fisher

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên môn Tiếng Anh

TS. Nguyễn Nhật Tuấn

TS. Nguyễn Nhật Tuấn

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Cố vấn chương trình

TS. Nguyễn Thụy Phương Lan

TS. Nguyễn Thụy Phương Lan

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên dạy môn Viết học thuật

Mr. Denis Poletaev

Mr. Denis Poletaev

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên môn Tiếng Anh

ThS. Hoàng Thu Hằng

ThS. Hoàng Thu Hằng

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên môn Tiếng Anh

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

ThS. Nguyễn Thanh Huyền

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Cố vấn chương trình

Mr. Alejandro Bermudez Garcia

Mr. Alejandro Bermudez Garcia

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên môn Tiếng Anh

Mr. Tomas Matevicius

Mr. Tomas Matevicius

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên môn Tiếng Anh

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên môn Tiếng Anh

ThS. Chu Quang Bình

ThS. Chu Quang Bình

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên dạy môn Viết học thuật

Mr. Marisa de Beer

Mr. Marisa de Beer

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên môn Tiếng Anh

ThS. Đỗ Thị Thu Trang

ThS. Đỗ Thị Thu Trang

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng viên môn Tiếng Anh