DDP Diplomatic Club

Slogan “ Diplomacy. Not just the words, It’s art ! ”

DDP Diplomatic Club

 • Slide Item 2
 • Slide Item 3
Device Slider

CLB DDP Diplomatic 360 được thành lập theo Quyết định số 78 ngày 13 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện ĐTQT thành lập Câu lạc bộ DDP Diplomatic 360, Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP). Các nội dung chủ yếu của quyết định này như sau:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ DDP Diplomatic 360, Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) và chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các thành viên sáng lập như danh sách kèm theo.
Tên gọi:               Câu lạc bộ DDP Diplomatic 360
Tên tiếng Anh:   DDP Diplomatic 360 Club
Viết tắt:                 DDP Diplomatic 360

Điều 2. Câu lạc bộ DDP Diplomatic 360 là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ câu lạc bộ được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập, các lớp, sinh viên DDP và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Viện trưởng Viện ĐTQT đã ký.  

Cơ cấu tổ chức DDP Diplomatic Club

Chỉ đạo trực tiếp: BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế

Ban Điều hành: gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký CLB. Ban Điều hành có trách nhiệm:

 • Xây dựng, trình duyệt kế hoạch hoạt động CLB và tổ chức vận hành CLB theo kế hoạch được BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt.
 • Báo cáo theo định kỳ kết quả hoạt động của CLB cho BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
 • Chủ trì tổ chức các cuộc họp của CLB.
 • Tuyển dụng và phát triển thành viên CLB.

 

Ban MC – Đối ngoại: Chuyên môn hóa trong việc triển khai các hoạt động đối ngoại của Viện ĐTQT và của CLB:

 • Liên hệ, thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các CLB khác, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động, tìm kiếm và kêu gọi tài trợ.
 • Tổ chức triển khai các hoạt động lễ tân, khánh tiết, đón tiếp đoàn vào, đoàn ra của Viện ĐTQT và của CLB.

 

Ban Nội Dung – Truyền thông: chia thành 2 tiểu ban nhỏ (tiểu ban chuyên về nội dung và tiểu ban chuyên về truyền thông)

 • Xây dựng và phát triển các nội dung hoạt động của CLB theo kế hoạch được duyệt.
 • Phụ trách các vấn đề truyền thông nội bộ, xây dựng và quảng bá hình ảnh của DDP Diplomatic Club, liên hệ phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thông DDP (D2MC).

Ban Hậu cần – Sự kiện:

 • Phụ trách các vấn đề cơ sở vật chất, hậu cần, tuyển nhân sự để tổ chức triển khai các event, các nội dung hoạt động của CLB đã được BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt theo sự kiện, theo kế hoạch.

Phụ trách các vấn đề kỹ thuật nhằm tổ chức triển khai các event và các nội dung hoạt động của CLB đã được BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt theo sự kiện, theo kế hoạch.

Ban Chủ Nhiệm DDP Diplomatic Club Nhiệm kỳ 2023 - 2024

Diplomatic

Our Team

Nguyễn Hà Trang
(Chủ Nhiệm CLB)

Phạm Ngọc Hiền
(Phó Chủ Nhiệm CLB)

Đỗ Anh Vũ
(Trưởng Ban PR)

Nguyễn Lê Yến Mai
(Trưởng Ban Đối Ngoại)