DCBC

DDP Charity Bridge Club

Câu lạc bộ Tình nguyện DDP

Chơi Video

DDP Charity Bridge Club

CLB Tình nguyện DCBC được thành lập theo Quyết định số 80 ngày 13 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện ĐTQT thành lập Câu lạc bộ Tình nguyện DDP, Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP). Các nội dung chủ yếu của quyết định này như sau:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Tình nguyện DDP, Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) và chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các thành viên sáng lập như danh sách kèm theo.
Tên gọi:               Câu lạc bộ Tình nguyện DDP
Tên tiếng Anh:    DDP Charity Bridge Club
Viết tắt:                DCBC

Điều 2. Câu lạc bộ Tình nguyện DDP là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ câu lạc bộ được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập, các lớp, sinh viên DDP và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Viện trưởng Viện ĐTQT Bùi Đường Nghiêu đã ký

Cơ cấu tổ chức Dcbc

Chỉ đạo trực tiếp:             BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế
Ban Cố vấn:         Hỗ trợ, tư vấn công tác chuyên môn và vận hành CLB. Ban Cố vấn CLB Tình nguyện DDP gồm:

  • Nguyễn Thái Anh, DDP01
  • Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, DDP02
  • Nguyễn Phương Linh, DDP02

Ban Điều hành gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký CLB. Ban điều hành có trách nhiệm:

  • Xây dựng, trình duyệt và tổ chức vận hành CLB theo kế hoạch được BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Báo cáo theo định kỳ kết quả hoạt động của CLB cho BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Chủ trì tổ chức các cuộc họp của CLB.
  • Tuyển dụng và phát triển thành viên CLB.

Ban Nội dung: Xây dựng và phát triển nội dung hoạt động thiện nguyện, tình nguyện của CLB.
Ban Đối ngoại: Liên hệ, thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các CLB khác và các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động, tìm kiếm và kêu gọi tài trợ.
Ban PR: Phụ trách các vấn đề truyền thông nội bộ, xây dựng và quảng bá hình ảnh của CLB, liên hệ phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thông DDP (DMMC).
Ban Hậu cần: Phụ trách các vấn đề cơ sở vật chất, hậu cần, tuyển nhân sự…để tổ chức triển khai các hoạt động từ thiện, thiện nguyện, tình nguyện đã được Viện trưởng phê duyệt theo sự kiện, theo kế hoạch.
Ban Tài chính: Phụ trách công tác dự toán, quyết toán thu, chi và quản lý quỹ của CLB.

Ban Chủ nhiệm và các thành viên sáng lập DcbC

gallery

Các hoạt động của DCBC

Chơi Video

SIMPLE LOVE, SIMPLE CARING

Nguyễn Tấn Gia Khánh
(Chủ Nhiệm CLB)

Nguyễn Thị Khánh Huyền
(PHó Chủ Nhiệm kiêm trưởng ban Tài chính)

Đinh Vân Anh
(Phó Chủ Nhiệm kiêm trưởng ban Tài chính)

Trần Ngọc Linh
(Trưởng ban nội dung)

Trần Huyền Trang
(Trưởng ban Hậu cần)

Nguyễn Ngọc Linh
(Thư ký)

Phạm Thạch Bích
(Trưởng ban PR)