DCBC

DDP Charity Bridge Club

CLB Cầu nối Thiện nguyện DDP

Chơi Video

DDP Charity Bridge Club

CLB Cầu nối Thiện nguyện DDP – DCBC được thành lập theo Quyết định số: 80/QĐ-VĐTQT ngày 13 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện ĐTQT về việc thành lập Câu lạc bộ Cầu nối Thiện nguyện DDP, Chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP). Các nội dung chủ yếu của Quyết định này như sau:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Cầu nối Thiện nguyện DDP, Chương trình LKĐT Mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) và chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các thành viên sáng lập: Lê Bảo Ngọc (DDP0302), Hồ Ngọc Trinh (DDP0302), Vũ Bảo Ngọc (DDP0302), Nguyễn Ngọc Thiên Kim (DDP0302), Lý Ngọc Hà (DDP0303), Nguyễn Thị Tú Oanh (DDP0303), Nguyễn Thái Anh (DDP0101), Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (DDP0203), Nguyễn Phương Linh (DDP0203).

Tên gọi: Câu lạc bộ Cầu nối Thiện nguyện DDP
Tên tiếng Anh: DDP Charity Bridge Club
Viết tắt: DCBC

Điều 2. Câu lạc bộ Cầu nối Thiện nguyện DDP là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ câu lạc bộ được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập, các lớp, sinh viên DDP và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Viện trưởng Viện ĐTQT đã ký

Cơ cấu tổ chức Dcbc

Chỉ đạo trực tiếp: BCH Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Quốc tế.

Ban Cố vấn: Có trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn công tác chuyên môn và vận hành CLB. Ban Cố vấn CLB Cầu nối Thiện nguyện DDP gồm:

  • Cô Nguyễn Thị Mai – Cán bộ Viện Đào tạo Quốc tế
  • Dương Duy Khánh (DDP05) – Nguyên Chủ nhiệm CLB
  • Đinh Vân Anh (DDP05) – Nguyên Phó Chủ nhiệm CLB

Ban Điều hành: Có trách nhiệm xây dựng, trình duyệt và tổ chức vận hành CLB theo kế hoạch của BCH Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Quốc tế; Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động của CLB cho BCH Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Quốc tế; Chủ trì tổ chức các cuộc họp của CLB; Tuyển dụng và phát triển thành viên CLB. Ban điều hành CLB Cầu nối Thiện nguyện DDP gồm:

  • Nguyễn Bảo Ngân Anh (DDP06) – Chủ nhiệm CLB
  • Tô Minh Chiến (DDP06) – Phó Chủ nhiệm Hoạt động CLB
  • Thái Thu Trang (DDP06) – Phó Chủ nhiệm Tài chính – Nhân sự CLB

Ban Nội dung: Có trách nhiệm xây dựng và phát triển nội dung hoạt động thiện nguyện, tình nguyện của CLB.

Ban Đối ngoại: Có trách nhiệm liên hệ, thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các CLB khác và các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng phạm vi hoạt động, tìm kiếm và kêu gọi tài trợ.

Ban PR: Phụ trách các vấn đề truyền thông nội bộ, xây dựng và quảng bá hình ảnh của CLB, liên hệ phối hợp với Câu lạc bộ Truyền thông DDP (D2MC).

Ban Hậu cần: Phụ trách các vấn đề cơ sở vật chất, hậu cần, tuyển nhân sự…để tổ chức triển khai các hoạt động từ thiện, thiện nguyện, tình nguyện đã được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt theo sự kiện, theo kế hoạch.

Ban Tài chính: Phụ trách công tác dự toán, quyết toán thu, chi và quản lý quỹ của CLB.

Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2023 - 2024

gallery

Các hoạt động của DCBC

Chơi Video

SIMPLE LOVE, SIMPLE CARING

Nguyễn Bảo Ngân Anh
(Chủ Nhiệm CLB)

Nguyễn Lê Yến Mai
Trưởng ban Đối ngoại

Tô Minh Chiến
Phó Chủ nhiệm Hoạt động

Ngô Vũ Diệp Anh
Trưởng ban PR

Thái Thu Trang
Phó Chủ nhiệm Tài chính – Nhân sự

Phạm Tuấn Duy
Trưởng ban Hậu cần

Vũ Bảo Trân
Trưởng ban Nội dung

Lương Thuỳ Dương
Trưởng ban Tài chính