nhóm các môn cơ bản

Danh sách Giảng Viên các môn cơ bản

Vũ Thị Vinh- Kinh tế chính trị

PGS.,TS. Vũ Thị Vinh

Trưởng khoa lý luận chịnh trị Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Kinh tế chính trị

logo28041

PGS.,TS. Nguyễn Văn Sanh

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Triết học

Phan Thị Thoa- Lịch sử Đảng

TS. Phan Thị Thoa

Phó bộ môn Lịch sử Đảng Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Lịch sử Đảng

logo28041

TS. Lương Quang Hiển​

Phó bộ môn Lịch sử Đảng Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Lịch sử Đảng

logo28041

Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó bộ môn (PT) Lịch sử Đảng Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

GV Pham Quynh Mai

TS. Phạm Quỳnh Mai

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Kinh tế học

GV Nguyen Vu Minh

Ths. Nguyễn Vũ Minh

Giảng viên Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Kinh tế học

GV Nguyen Thi Thuy Quynh

TS. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Trưởng bộ môn Kinh tế lượng Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Phân tích định lượng và hệ thống

Cù Thu Thuỷ- Phân tích định lượng

TS. Cù Thu Thủy

Phó bộ môn Kinh tế lượng Học viện Tài chính
Giảng dạy môn Phân tích định lượng và hệ thống

logo28041

PGS.,TS. Trần Thị Song Minh

Giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân
Giảng dạy môn Tin học ứng dụng cho quản lý

logo28041

TS. Phùng Thị Yến

Giảng viên Đại học Ngoại thương
Giảng dạy môn Luật kinh doanh và công ty

logo28041

TS. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

Giảng viên Đại học Ngoại thương
Giảng dạy môn Luật kinh doanh và công ty

logo28041

TS. Nguyễn Thị Lan

Giảng viên Đại học Ngoại thương
Giảng dạy môn Luật kinh doanh và công ty

Le Dinh Hai - RM1

TS. Lê Đình Hải

Giảng viên Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

logo28041

TS. Lưu Quốc Đạt

Giảng viên Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

TS. Nguyễn Thụy Phương Lan

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

ThS. Chu Quang Bình

ThS. Chu Quang Bình

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

GV. Hoàng Quý

GV. Hoàng Quý

Công ty cổ phần Giáo dục và Sự kiện E&E
Giảng dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học