giới thiệu chung

Viện Đào tạo Quốc tế (Institute of International Finance Education - IIFE)
  • Tên Tiếng Việt: Viện Đào tạo Quốc tế
  • Tên viết tắt Tiếng Việt: Viện ĐTQT
  • Tên Tiếng Anh: INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE EDUCATION
  • Tên viết tắt Tiếng Anh: IIFE
Viện trưởng
Trịnh Thanh Huyền

quá trình hình thành và phát triển

Viện Đào tạo Quốc tế (Institute of International Finance Education – IIFE) được thành lập theo quyết định số 3207/QĐ-BTC ngày 07/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Việc thành lập Viện Đào tạo quốc tế là một bước đi mang tính chiến lược trong tiến trình hội nhập quốc tế của Học viện Tài chính (HVTC).

Viện Đào tạo quốc tế là một đơn vị sự nghiệp của HVTC hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn tài chính, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại KBNN và các ngân hàng theo quy định.

sứ mạng

Sứ mạng của Viện Đào tạo quốc tế là “góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kinh tế tài chính cho nền kinh tế”. Hiện Viện có nhiệm vụ xây dựng và phát triển các chương trình liên danh, liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài.

nhiệm vụ

Kế thừa truyền thống đào tạo và nghiên cứu khoa học của HVTC, Viện đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối hợp tác, liên danh, liên kết đào tạo quốc tế với các trường Đại học trên thế giới, góp phần tích cực thực hiện chiến lược chủ động hội nhập quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, vươn ra thế giới của HVTC.

Viện Đào tạo Quốc tế hiện đang tổ chức quản lý các chương trình liên kết đào tạo cả trình độ thạc sỹ và cử nhân. Đối tác của Viện đều là những đối tác lớn, có tên tuổi trên bản đồ đào tạo đại học và nghề tài chính kế toán trên toàn thế giới. Các thế hệ học viên, sinh viên của Viện đang từng bước khẳng định vị thế công tác trong sự nghiệp của mình.

cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy của Viện ĐTQT bao gồm các phòng chức năng như sau:

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Chức năng nhiệm vụ của Viện được quy định cụ thể tại Quyết định số 971/QĐ-HVTC ngày 23/9/2010 của Giám đốc Học viện Tài chính, như sau:

  • Tổ chức, xây dựng và triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, bao gồm xây dựng nội dung, chương trình hợp tác liên danh, liên kết đào tạo quốc tế, triển khai thực hiện và quản lý các chương trình hợp tác liên danh, liên kết đào tạo quốc tế các bậc học (cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ).
  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trong và ngoài nước (có yếu tố nước ngoài) nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ kinh tế, tài chính cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng.
  • Nghiên cứu khoa học theo các đề tài, đề án, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học theo đặt hàng hoặc theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ… hoặc hợp tác nghiên cứu, hợp tác tổ chức hội thảo với các đơn vị, các trường đại học trên thế giới để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về kinh tế, tài chính, tăng cường trao đổi và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
  • Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn về tài chính, kinh tế, chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
  • Đề xuất cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác, giảng dạy ở nước ngoài, mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện.

 

education
foundation and focus