DDP Culture Club

Câu lạc bộ Văn hóa DDP

Logo DCC

viện đào tạo quốc tế

Câu lạc bộ Văn hóa DDP

 CLB Văn hóa DCC được thành lập theo Quyết định số 77 ngày 13 tháng 10 năm 2019 của Viện trưởng Viện ĐTQT thành lập Câu lạc bộ Văn hóa DDP, Chương trình LKĐT mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP). Các nội dung chủ yếu của quyết định này như sau:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Văn hóa DDP, Chương trình Liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP) và chỉ định Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm các thành viên sáng lập như danh sách kèm theo.
Tên gọi:               Câu lạc bộ Văn hóa DDP
Tên tiếng Anh:   DDP Culture Club
Viết tắt:                 DCC

Điều 2. Câu lạc bộ CLB Văn hóa DDP là tổ chức tự nguyện, hoạt động theo Điều lệ câu lạc bộ được Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của Viện Đào tạo Quốc tế, Học viện Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Viện Đào tạo Quốc tế, Cố vấn học tập, các lớp, sinh viên DDP và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Viện trưởng Viện ĐTQT đã ký.

Cơ cấu tổ chức Dcc

Chỉ đạo trực tiếp: BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế

Ban Cố vấn: Hỗ trợ, tư vấn công tác chuyên môn và vận hành CLB. 

  • Cô Trần Thanh Hà: cố vấn về các hoạt động, chương trình của CLB – Viện ĐTQT

Ban Điều hành: Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Thư ký CLB. Ban điều hành có trách nhiệm:

  • Xây dựng, trình duyệt và tổ chức vận hành CLB theo kế hoạch được BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế phê duyệt.
  • Báo cáo hoạt động văn hóa, văn nghệ cho BCH Liên Chi Viện Đào tạo Quốc tế.
  • Chủ trì tổ chức các cuộc họp của CLB.
  • Tuyển dụng và phát triển thành viên CLB.

Ban Truyền thông: Xây dựng và phát triển nội dung truyền thông trên Fanpage DCC. Nội dung truyền thông phải bám sát các hoạt động, các sự kiện của CLB và các ban trong CLB.

Ban Đối ngoại: Gắn kết các thành viên trong CLB. Thiết lập, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các CLB khác, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng phạm vi truyền thông.

BAN CHỦ NHIỆM NHIỆM KỲ 2023 – 2024

DDP Culture Club

LEt's start
your journey!

Our Team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, dolor sit ullamcorper mattis, pulvinar.