Nhân sự Viện Đào tạo Quốc tế

TS. Trịnh Thanh Huyền

Họ và tên: Trịnh Thanh Huyền

Chức vụ: Phó Viện trưởng (PT)
Học hàm, học vị: Tiến sỹ
Email: t.t.huyen@iife.edu.vn

Chu Thu Trà

Họ và tên: Chu Thu Trà

Chức vụ: Phó trưởng phòng
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Email: c.t.tra@iife.edu.vn

Chi Linh TH

Họ và tên: Nhữ Thị Thùy Linh

Chức vụ: Phó trưởng phòng PT
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Email: n.t.linh@iife.edu.vn

Trần Thanh Hà

Họ và tên: Trần Thị Thanh Hà

Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
Email: t.t.ha@iife.edu.vn

Chi Thao MK

Họ và tên: Đinh Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
Email: d.t.thao@iife.edu.vn

Ths. Lê Minh Ngọc

Họ và tên: Lê Minh Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Email: l.m.ngoc@iife.edu.vn

5D4_1177 copy

Họ và tên: Trần Thanh Hường

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
Email: t.t.hương@iife.edu.vn

5D4_0973 copy

Họ và tên: Lô Thị Tuyết

Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
Email: l.t.tuyet@iife.edu.vn

Chi Van TH

Họ và tên: Vũ Hồng Vân

Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
Email: v.h.van@iife.edu.vn

Chi Duyen TH

Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Email: n.t.duyen@iife.edu.vn

Chi Mai TH

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

Chức vụ: Cán sự
Học hàm, học vị: Trung cấp
Email: n.t.mai@iife.edu.vn

Anh Quyet MK

Họ và tên: Phạm Bá Quyết

Chức vụ: Chuyên viên
Học hàm, học vị: Cử nhân
Email: p.b.quyet@iife.edu.vn

Anh Giang DT

Họ và tên: Nguyễn Văn Giang

Chức vụ: Nghiên cứu viên
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Email: n.v.giang@iife.edu.vn