Danh sách sinh viên ECON2021 ECON0501&02 Gen5

 

Môn học: KINH TẾ HỌC   Start: 26/10/2020
Mã số môn học: ECON2021   Test 1: 14/12/2020
Năm học: 2020-2021 (HK1)   Test 2: 25/01/2021
Khóa: DDP 05   Finish: 29/01/2020
Số lớp tín chỉ: 2 Giảng viên:  Final Exam: 05/02/2021
Lớp tín chỉ: ECON0501 TS. Phạm Quỳnh Mai T2 (13h30-16h30) & T4 (16h35-18h35)
  ECON0502 ThS. Nguyễn Vũ Minh T2 (16h35-18h35) & T4 (13h30-16h30)

Sĩ số: 67/74

No. Lớp tín chỉ IIFE ID Full Name Chức vụ trong
Lớp tín chỉ
Email
1 ECON0501 DDP0501001 PHÙNG PHƯƠNG NHUNG   P.P.NhungD5@iife.edu.vn
2 ECON0501 DDP0501002 VŨ THỊ NGÂN HÀ   V.T.NganHaD5@iife.edu.vn
3 ECON0501 DDP0501003 VÕ XUÂN TRƯỜNG GIANG   V.X.TruongGiangD5@iife.edu.vn
4 ECON0501 DDP0501004 BÙI HOÀNG LONG SƠN   B.H.LongSonD5@iife.edu.vn
5 ECON0501 DDP0501005 NGUYỄN TẤN GIA KHÁNH   N.T.GiaKhanhD5@iife.edu.vn
6 ECON0501 DDP0501006 NGUYỄN MINH THU   N.M.ThuD5@iife.edu.vn
7 ECON0501 DDP0501007 NGUYỄN QUANG HIỂN   N.Q.HienD5@iife.edu.vn
8 ECON0501 DDP0501008 VŨ MINH QUANG   V.M.QuangD5@iife.edu.vn
9 ECON0501 DDP0501009 NGUYỄN NGỌC TOÀN THẮNG   N.N.ToanThangD5@iife.edu.vn
10 ECON0501 DDP0501010 NGUYỄN TRANG ANH   N.TrangAnhD5@iife.edu.vn
11 ECON0501 DDP0501011 ĐỖ SƠN TÙNG   D.S.TungD5@iife.edu.vn
12 ECON0501 DDP0501012 PHẠM KHÁNH LINH   P.K.LinhD5@iife.edu.vn
13 ECON0501 DDP0501013 TRẦN NGỌC LINH   T.N.LinhD5@iife.edu.vn
14 ECON0501 DDP0501014 NGUYỄN THÀNH LONG   N.T.LongD5@iife.edu.vn
15 ECON0501 DDP0501015 NGUYỄN DUY MINH   N.D.MinhD5@iife.edu.vn
16 ECON0501 DDP0501016 DƯƠNG DUY KHÁNH   D.D.KhanhD5@iife.edu.vn
17 ECON0501 DDP0501017 NGUYỄN ĐỨC THANH   N.D.ThanhD5@iife.edu.vn
18 ECON0501 DDP0501018 TRẦN PHƯƠNG LINH   T.P.LinhD5@iife.edu.vn
19 ECON0501 DDP0501019 HOÀNG TUẤN SƠN   H.T.SonD5@iife.edu.vn
20 ECON0501 DDP0501020 LÊ VIỆT ĐỨC   L.V.DucD5@iife.edu.vn
21 ECON0501 DDP0501021 ĐINH MINH HẠNH   D.M.HanhD5@iife.edu.vn
22 ECON0501 DDP0501022 NGUYỄN HẢI ANH   N.HaiAnhD5@iife.edu.vn
23 ECON0501 DDP0501023 NGUYỄN HOÀNG ANH   N.HoangAnhD5@iife.edu.vn
24 ECON0501 DDP0501024 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH   N.T.MyHanhD5@iife.edu.vn
25 ECON0501 DDP0501025 HUỲNH MẠNH KHANG   H.M.KhangD5@iife.edu.vn
26 ECON0501 DDP0501026 NGÔ XUÂN HƯƠNG VY   N.X.HuongVyD5@iife.edu.vn
27 ECON0501 DDP0501027 TRẦN MẠNH TIẾN   T.M.TienD5@iife.edu.vn
28 ECON0501 DDP0501028 NGUYỄN THÀNH TRUNG   N.T.TrungD5@iife.edu.vn
29 ECON0501 DDP0501029 NGUYỄN VŨ KIỀU TRANG Lớp trưởng N.V.KieuTrangD5@iife.edu.vn
30 ECON0501 DDP0501030 VƯƠNG TUẤN KIỆT   V.T.KietD5@iife.edu.vn
31 ECON0501 DDP0504105 PHAN MINH TRÍ   P.M.TriD5@iife.edu.vn
32 ECON0501 DDP0504106 VŨ THỊ THANH LOAN   V.T.ThanhLoanD5@iife.edu.vn
33 ECON0501 DDP0504107 NGUYỄN HỮU LONG   N.H.LongD5@iife.edu.vn
34 ECON0501 DDP0504108 PHẠM THU TRANG   P.T.TrangD5@iife.edu.vn
35 ECON0501 DDP0504109 VƯƠNG HỮU TÚ   V.H.TuD5@iife.edu.vn
36 ECON0501 DDP0504110 VŨ MINH ĐỨC   V.M.DucD5@iife.edu.vn
37 ECON0501 DDP0504111 TRẦN THỊ VÂN ANH   T.T.VanAnhD5@iife.edu.vn
38 ECON0501 DDP0504112 NGUYỄN MINH PHƯƠNG   N.M.PhuongD5@iife.edu.vn
39 ECON0501 DDP0504113 DƯƠNG THỊ GIANG   D.T.GiangD5@iife.edu.vn
40 ECON0501 DDP0504114 CAO QUANG HUY   C.Q.HuyD5@iife.edu.vn
41 ECON0501 DDP0504115 TRẦN NGỌC LAN   T.N.LanD5@iife.edu.vn
42 ECON0501 DDP0504116 ĐÀO ĐĂNG KHÁNH   D.DangKhanhD5@iife.edu.vn
43 ECON0501 DDP0504117 LÊ THANH QUANG   L.T.QuangD5@iife.edu.vn
44 ECON0501 DDP0504118 LÊ THỊ HUYỀN TRANG   L.T.HuyenTrangD5@iife.edu.vn
45 ECON0501 DDP0504119 NGUYỄN VĂN ĐỨC   N.V.DucD5@iife.edu.vn
46 ECON0501 DDP0504120 ĐẶNG NAM   DangNamD5@iife.edu.vn
47 ECON0501 DDP0504121 VŨ THỊ THANH HOA   V.T.ThanhHoaD5@iife.edu.vn
48 ECON0501 DDP0504122 BÙI THỊ THÙY LINH   B.T.ThuyLinhD5@iife.edu.vn
49 ECON0501 DDP0504123 TRẦN THỊ THANH HẢO   T.T.ThanhHaoD5@iife.edu.vn
50 ECON0501 DDP0504124 MAI KHÁNH HUYỀN   M.K.HuyenD5@iife.edu.vn
51 ECON0501 DDP0504125 PHAN NGỌC ANH   P.N.AnhD5@iife.edu.vn
52 ECON0501 DDP0504126 ĐỖ HỮU BẢO ANH   D.H.BaoAnhD5@iife.edu.vn
53 ECON0501 DDP0504127 NGUYỄN NGỌC NHẤT   N.N.NhatD5@iife.edu.vn
54 ECON0501 DDP0504128 TRẦN HÀ VI   T.H.ViD5@iife.edu.vn
55 ECON0501 DDP0504129 NGUYỄN NGỌC LINH   N.N.LinhD5@iife.edu.vn
56 ECON0501 DDP0504130 HOÀNG THU PHƯƠNG   H.T.PhuongD5@iife.edu.vn
57 ECON0501 DDP0504131 ĐINH VÂN ANH Lớp phó D.V.AnhD5@iife.edu.vn
58 ECON0501 DDP0504132 NGUYỄN LINH CHI   N.L.ChiD5@iife.edu.vn
59 ECON0501 DDP0504133 TRẦN HOÀNG LINH CHI   T.H.L.ChiD5@iife.edu.vn
60 ECON0501 DDP0504134 NGUYỄN THANH THANH TRÚC   N.T.ThanhTrucD5@iife.edu.vn
61 ECON0501 DDP0504135 NGUYỄN THẢO LINH   N.T.LinhD5@iife.edu.vn
62 ECON0501 DDP0504136 TRẦN QUỐC TÙNG   T.Q.TungD5@iife.edu.vn
63 ECON0501 DDP0504137 NGUYỄN TÙNG LÂM   N.T.LamD5@iife.edu.vn
64 ECON0501 DDP0504138 HÀ DUYÊN MINH   H.D.MinhD5@iife.edu.vn
65 ECON0501 DDP0504139 TRẦN THỊ MINH ANH   T.T.MinhAnhD5@iife.edu.vn
66 ECON0501 DDP0504140 ĐỖ PHƯƠNG THẢO   D.P.ThaoD5@iife.edu.vn
67 ECON0501 DDP0504141 ĐÀO THỊ LINH   D.T.LinhD5@iife.edu.vn
68 ECON0502 DDP0502031 NGUYỄN HỒNG ANH   N.HongAnhD5@iife.edu.vn
69 ECON0502 DDP0502032 PHẠM QUỲNH ANH   P.Q.AnhD5@iife.edu.vn
70 ECON0502 DDP0502033 VŨ KIỀU SƯƠNG   V.K.SuongD5@iife.edu.vn
71 ECON0502 DDP0502034 PHẠM TUẤN THÀNH   P.T.ThanhD5@iife.edu.vn
72 ECON0502 DDP0502035 LƯU TRÚC LINH   L.T.LinhD5@iife.edu.vn
73 ECON0502 DDP0502036 VŨ NHẬT MINH   V.N.MinhD5@iife.edu.vn
74 ECON0502 DDP0502037 NGUYỄN THANH THẢO   N.T.ThaoD5@iife.edu.vn
75 ECON0502 DDP0502038 LƯƠNG NGỌC ÁNH   L.N.AnhD5@iife.edu.vn
76 ECON0502 DDP0502039 PHAN VĂN ĐĂNG   P.V.DangD5@iife.edu.vn
77 ECON0502 DDP0502040 NGUYỄN ĐĂNG AN   N.D.AnD5@iife.edu.vn
78 ECON0502 DDP0502041 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH   N.T.KhanhLinhD5@iife.edu.vn
79 ECON0502 DDP0502042 NGUYỄN THANH TRÚC   N.ThanhTrucD5@iife.edu.vn
80 ECON0502 DDP0502043 LÊ ĐỨC HIẾU   L.D.HieuD5@iife.edu.vn
81 ECON0502 DDP0502044 PHAN THÚY HƯƠNG   P.ThuyHuongD5@iife.edu.vn
82 ECON0502 DDP0502045 VŨ QUỲNH HƯƠNG   V.Q.HuongD5@iife.edu.vn
83 ECON0502 DDP0502046 NGUYỄN THỊ MINH KHUÊ   N.T.MinhKhueD5@iife.edu.vn
84 ECON0502 DDP0502047 BÙI VÂN CHI   B.V.ChiD5@iife.edu.vn
85 ECON0502 DDP0502048 THÁI VIỆT CƯỜNG   T.V.CuongD5@iife.edu.vn
86 ECON0502 DDP0502049 HOÀNG ĐỨC KHIÊM   H.D.KhiemD5@iife.edu.vn
87 ECON0502 DDP0502050 NHÂM THỊ NGỌC MAI   N.T.NgocMaiD5@iife.edu.vn
88 ECON0502 DDP0502051 TRẦN THỊ THỦY TRÚC   T.T.ThuyTrucD5@iife.edu.vn
89 ECON0502 DDP0502052 ĐỖ NGUYỄN PHƯƠNG LINH   D.N.PhuongLinhD5@iife.edu.vn
90 ECON0502 DDP0502053 PHẠM GIA TRÍ DŨNG   P.G.TriDungD5@iife.edu.vn
91 ECON0502 DDP0502054 TRẦN XUÂN DŨNG   T.X.DungD5@iife.edu.vn
92 ECON0502 DDP0502055 PHẠM THÀNH LONG   P.T.LongD5@iife.edu.vn
93 ECON0502 DDP0502056 PHAN TRẦN PHƯƠNG ANH   P.T.PhuongAnhD5@iife.edu.vn
94 ECON0502 DDP0502057 LÊ MAI PHƯƠNG   L.M.PhuongD5@iife.edu.vn
95 ECON0502 DDP0502058 PHẠM ĐỖ NHẬT ANH   P.D.NhatAnhD5@iife.edu.vn
96 ECON0502 DDP0502059 DƯƠNG ANH TUẤN   D.A.TuanD5@iife.edu.vn
97 ECON0502 DDP0502060 BÙI VIỆT PHÚC HƯNG   B.V.PhucHungD5@iife.edu.vn
98 ECON0502 DDP0502061 HUỲNH MAI ANH   H.M.AnhD5@iife.edu.vn
99 ECON0502 DDP0502062 HOÀNG SƠN TÙNG   H.S.TungD5@iife.edu.vn
100 ECON0502 DDP0502063 ĐÀO MINH ĐỨC   D.M.DucD5@iife.edu.vn
101 ECON0502 DDP0502064 NGUYỄN HÀ THU   N.H.ThuD5@iife.edu.vn
102 ECON0502 DDP0502065 NGUYỄN THỊ HÀ VY Lớp phó N.T.HaVyD5@iife.edu.vn
103 ECON0502 DDP0502066 PHẠM TÚ TRINH   P.T.TrinhD5@iife.edu.vn
104 ECON0502 DDP0502067 NGUYỄN TRÍ CƯỜNG   N.T.CuongD5@iife.edu.vn
105 ECON0502 DDP0503068 LÊ QÚY SANG   L.Q.SangD5@iife.edu.vn
106 ECON0502 DDP0503069 ĐẶNG KIM CHI   D.K.ChiD5@iife.edu.vn
107 ECON0502 DDP0503070 TRẦN PHƯƠNG TÂM   T.P.TamD5@iife.edu.vn
108 ECON0502 DDP0503071 TRẦN BẢO NGỌC   T.B.NgocD5@iife.edu.vn
109 ECON0502 DDP0503072 TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH   T.T.DiemQuynhD5@iife.edu.vn
110 ECON0502 DDP0503073 NGUYỄN HOÀNG NGUYỆT ANH N.H.NguyetAnhD5@iife.edu.vn
111 ECON0502 DDP0503074 VŨ THU NGÂN   V.T.NganD5@iife.edu.vn
112 ECON0502 DDP0503075 TRẦN BẢO NGUYÊN   T.B.NguyenD5@iife.edu.vn
113 ECON0502 DDP0503076 LƯU THU HUẾ   L.T.HueD5@iife.edu.vn
114 ECON0502 DDP0503077 DƯƠNG PHƯƠNG NGÂN   D.P.NganD5@iife.edu.vn
115 ECON0502 DDP0503078 HOÀNG THẢO LINH   H.T.LinhD5@iife.edu.vn
116 ECON0502 DDP0503079 TRẦN THÀNH LONG   T.T.LongD5@iife.edu.vn
117 ECON0502 DDP0503080 TÔ TIẾN DŨNG   T.T.DungD5@iife.edu.vn
118 ECON0502 DDP0503081 MAI THỊ MỸ LINH   M.T.MyLinhD5@iife.edu.vn
119 ECON0502 DDP0503082 TRỊNH HOÀNG HIỆP   T.HoangHiepD5@iife.edu.vn
120 ECON0502 DDP0503083 VŨ TRUNG KIÊN   V.T.KienD5@iife.edu.vn
121 ECON0502 DDP0503084 NGUYỄN DUY HIỆP   N.DuyHiepD5@iife.edu.vn
122 ECON0502 DDP0503085 ĐẶNG QUỲNH TRANG   D.Q.TrangD5@iife.edu.vn
123 ECON0502 DDP0503086 ĐỖ THÁI DƯƠNG   D.T.DuongD5@iife.edu.vn
124 ECON0502 DDP0503087 TRƯƠNG NHẬT LINH   T.NhatLinhD5@iife.edu.vn
125 ECON0502 DDP0503088 NGUYỄN THỊ THANH   N.T.ThanhD5@iife.edu.vn
126 ECON0502 DDP0503089 NGUYỄN THU TRANG Lớp trưởng N.T.TrangD5@iife.edu.vn
127 ECON0502 DDP0503090 LÊ THỊ HỒNG QUY   L.T.HongQuyD5@iife.edu.vn
128 ECON0502 DDP0503091 PHAN VĂN KHÁNH   P.V.KhanhD5@iife.edu.vn
129 ECON0502 DDP0503092 NGUYỄN HOÀI LINH LINH   N.H.LinhLinhD5@iife.edu.vn
130 ECON0502 DDP0503093 PHẠM THỊ TRANG NHUNG   P.T.TrangNhungD5@iife.edu.vn
131 ECON0502 DDP0503094 PHẠM MINH PHƯƠNG   P.M.PhuongD5@iife.edu.vn
132 ECON0502 DDP0503095 ĐOÀN MAI PHƯƠNG   D.M.PhuongD5@iife.edu.vn
133 ECON0502 DDP0503096 PHẠM THỊ NGỌC LAN   P.T.N.LanD5@iife.edu.vn
134 ECON0502 DDP0503097 ĐÀO NGUYỄN THỤC LINH   D.N.ThucLinhD5@iife.edu.vn
135 ECON0502 DDP0503098 HỒ THỊ KHÁNH HUYỀN   H.T.KhanhHuyenD5@iife.edu.vn
136 ECON0502 DDP0503099 NGUYỄN MINH HOÀNG   N.M.HoangD5@iife.edu.vn
137 ECON0502 DDP0503100 PHẠM HÙNG   P.HungD5@iife.edu.vn
138 ECON0502 DDP0503101 VŨ ĐỨC TOÀN   V.D.ToanD5@iife.edu.vn
139 ECON0502 DDP0503102 BÙI THÀNH VINH   B.T.VinhD5@iife.edu.vn
140 ECON0502 DDP0503103 VŨ HUY HOÀNG   V.H.HoangD5@iife.edu.vn
141 ECON0502 DDP0503104 PHAN DUY KHÁNH   P.D.KhanhD5@iife.edu.vn

Viện trưởng Viện ĐTQT, PGS. TS. Bùi Đường Nghiêu đã ký.

Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
Share on print
Print