Viện ĐTQT

Học viện Tài Chính

Viện ĐTQT

TB v/v Lịch nộp bài, Test, Exam các lớp tín chỉ 0203

Số: 06 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2021 Viện ĐTQT thông báo các thời hạn nộp bài, Test, Exam cho các lớp tín chỉ 0203 (29 sinh viên được bổ sung vào học năm cuối) như sau: NO COURSE ASSESSMENTS STUDENT DEADLINE 1 ACCO1115 – Advanced Financial Accounting Essay – 40%Exam – …

TB v/v Lịch nộp bài, Test, Exam các lớp tín chỉ 0203 Read More »

TB v/v thời hạn nộp báo cáo SFM

Số: 04 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021 Theo đề nghị của giảng viên phụ trách môn học, để đảm bảo yêu cầu chất lượng cho các báo cáo (internal và external report) nộp lên hệ thống Moodle trước khi chấm điểm lần cuối, Viện ĐTQT yêu cầu sinh viên nộp bài …

TB v/v thời hạn nộp báo cáo SFM Read More »

TB v/v quay trở lại trường học và quy định phòng chống dịch Covid-19

Số: 05 /TB-VĐTQT Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021 Căn cứ Công văn số 572/UBND-KGVX ngày 27/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh, sinh viên trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Viện ĐTQT thông …

TB v/v quay trở lại trường học và quy định phòng chống dịch Covid-19 Read More »

QĐ v/v ban hành Nội quy lớp học Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP), ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế)

Số: 15/QĐ-VĐTQT Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2016 VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; …

QĐ v/v ban hành Nội quy lớp học Chương trình liên kết đào tạo mỗi bên cấp một bằng Cử nhân (Dual Degree Programme – DDP), ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Tài chính (Viện Đào tạo Quốc tế) Read More »